Cy wiesz jakie terminy obowiązują kupującego w związku ze zgłaszaniem reklamacji?

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego w sposób szczegółowy określa terminy, które obowiązują przy dochodzeniu roszczeń związanych ze sprzedażą konsumencką, są one następujące:
/ 20.10.2017 16:05

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli kupujący stwierdzi tę niezgodność przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedający i kupujący mogą wspólnie zgodzić się na skrócenie tego terminu, jednak nie poniżej jednego roku

Konsument musi powiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Uwaga: termin ten nie obowiązuje przy zakupie artykułów spożywczych- przy zgłaszaniu reklamacji żywności należy się kierować krótszymi terminami.

Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru z umową.

Termin przedawnienia nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany, oraz w czasie prowadzenia rokowań pomiędzy kupującym a sprzedawcą- nie mogą one jednak trwać dłużej niż trzy miesiące.