kobieta martwi się rachunkami fot. Fotolia

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH: prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Na jaki okres przysługuje prawo do tego świadczenia? Czytaj wszystko na temat zasiłku dla bezrobotnych!
Weronika Kwaśniak / 27.06.2017 16:03
kobieta martwi się rachunkami fot. Fotolia

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje wszystkim osobom, które aktualnie nie podejmują żadnej pracy zarobkowej. Żeby go otrzymać, trzeba spełnić różne warunki, a jego wysokość zależy np. od stażu pracy. Zasiłku dla bezrobotnych nie można pobierać w nieskończoność - obowiązują tutaj ściśle określone reguły. Aby otrzymać świadczenie, do urzędu pracy należy dostarczyć dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły (lub dyplom), a także świadectwa pracy ze wszystkich miejsc pracy. Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych jest niepełnosprawna, musi również przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje wszystkim, którzy aktualnie nie mają pracy.

Aby zyskać prawo do zasiłku należy zarejestrować się w odpowiadającym powiatowym urzędzie pracy. Z tym dniem zyskuje się prawo do świadczenia. Mają je następujące osoby:

 • które podczas ostatnich 18 miesięcy udokumentowały przepracowanie co najmniej 365 dni (za ten okres musiały być odprowadzane składki),
 • którym Urząd Pracy nie może aktualnie zaoferować żadnego stażu, pracy, szkolenia,
 • które wróciły do Polski jako repatrianci,
 • które odbyły przez co najmniej 240 dni służbę wojskową,
 • które były zatrudnione za granicą, ale odprowadzały w Polsce składki na Fundusz Pracy.

Bezrobocie jako źródło stresu

Kiedy można utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych tracą nie tylko ci, którzy podejmują pracę. Dzieje się to też wtedy, gdy:

 • bezrobotny odrzuci propozycję pracy, szkolenia lub stażu, zaproponowanego mu przez urząd,
 • bezrobotny ze swojej winy i bez podania przyczyny nie pojawi się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie - z wyjątkiem sytuacji, w której w ciągu 7 dni poinformuje o przyczynie swojej nieobecności,
 • upłynie okres, na jaki przydzielono danej osobie zasiłek dla bezrobotnych.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Okres, przez który można pobierać zasiłek dla bezrobotnych, zależy od stopy bezrobocia na danym obszarze.

 • Zasiłek mogą pobierać przez 180 dni mieszkańcy powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, była niższa niż 150% średniej stopy bezrobocia w Polsce.
 • Jeśli stopa bezrobocia w powiecie przekracza 150% średniej stopy w kraju, mieszkańcy rejonu mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez 365 dni.
 • Osoby, które ukończyły 50-ty rok życia, również mogą pobierać zasiłek przez 365 dni.
 • Osoby, które mają przepracowany co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, również mogą pobierać świadczenie przez 365 dni.
 • Bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko poniżej 15 roku życia, z bezrobotnym małżonkiem, który utracił prawo do zasiłku, mogą pobierać go przez 365 dni.
 • Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, również mogą pobierać zasiłek przez 365 dni.

Czytaj więcej porad finansowych