null fot. Fot. GARO/PHANIE

Podział majątku po rozwodzie

Można tego dokonać na drodze sądowej lub na mocy umowy. Drugi sposób jest szybszy - unika się długotrwałego postępowania w sądzie.
/ 20.05.2019 14:41
null fot. Fot. GARO/PHANIE

Jeżeli chodzi jedynie o ruchomości, czyli o sprzęty (np. samochód, meble, telewizor, pralka, lodówka), wystarcza pisemna umowa, sporządzona przez małżonków i przez nich podpisana. Nie należy też zapominać o dacie.

W umowie trzeba wymienić przedmioty podlegające podziałowi, określić ich wartość i sposób podziału, czyli wyliczyć, co kto ze sobą zabiera. Małżonkowie mają zupełną swobodę przy wycenie składników majątku i mogą też ustalić, że któreś z nich bierze więcej niż drugie.

U notariusza

Inaczej sytuacja wygląda, gdy chodzi o nieruchomość, czyli mieszkanie lub działkę. W tym przypadku nie wystarczy zwykła pisemna umowa: należy udać się do notariusza i sporządzić akt notarialny. Należy również podać wartość nieruchomości. Powinna to być wartość realna, czyli rynkowa. Oczywiście za tę usługę notariusz pobiera opłaty, ale jeżeli umowa o podział nieruchomości nie zostanie potwierdzona notarialnie, jest nieważna.

Przed sądem

Jeśli eksmałżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, w jaki sposób podzielić majątek dorobkowy, czyli wspólny już po ustaniu małżeństwa, konieczna jest wizyta w sądzie. Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy z miejscowości, w której jest położony majątek. Trzeba w nim złożyć „Wniosek o podział majątku wspólnego”.

Wpisujemy w nim nazwę i adres właściwego sądu, nazwiska, imiona i adresy rozwodzących się lub rozwiedzionych małżonków, a także ich adwokatów. We wniosku należy także dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności - przede wszystkim odpis z księgi wieczystej, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Trzeba też dołączyć dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, wyrok o separacji, a także zniesienie wspólności wyrokiem sądu, ubezwłasnowolnienia małżonka lub intercyzy ustanawiającej rozdzielność, a podpisanej w trakcie małżeństwa.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu posiadania w dniu ustania wspólności majątkowej, natomiast jego wartość według cen rynkowych w chwili podziału majątku, czyli orzeczenia sądu. Jeśli więc małżonkowie nie są zgodni co do wartości majątku, niezbędne może okazać się powołanie biegłego, za co płacą małżonkowie. Muszą też wnieść opłatę sądową jeszcze przed rozprawą - inaczej sąd nie podejmie żadnych czynności.

Jak podzielić nieruchomość

W pierwszej kolejności stosowany jest podział fizyczny. Oznacza to, że działkę, dom lub mieszkanie dzielimy na dwie części. Jeżeli jest to niemożliwe, nieruchomość przyznaje się jednemu z małżonków i nakłada na niego obowiązek spłaty drugiego. Najczęściej mieszkanie przydziela się tej osobie, która wychowuje dzieci. Trzecia możliwość to sprzedaż nieruchomości i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Co to jest majątek wspólny?

Są to dobra materialne uzyskane w czasie trwanie małżeństwa. I tak, gdy np. mąż ze swoich zarobków kupi samochód i zapisze go na swoje nazwisko, to i tak będzie on należał do obojga małżonków. Także wszystkie pieniądze na rachunku bankowym, kupione akcje czy obligacje, choćby figurowały tylko na nazwisko jednego z małżonków, są wspólne - chyba że małżonkowie przed ślubem podpisali intercyzę znoszącą wspólność majątkową.

Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; ustawa z 23 kwietnia 1964. Kodeks cywilny; ustawa z 17 listopada 1964 - kodeks postępowania cywilnego