Zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem czy telewizorem pogłębia wady postawy. fot. Fot. East News / AFP

Gdy partner nie chce płacić alimentów

Gdy rodzina się rozpada, rodzice nadal muszą utrzymywać dzieci. Na odchodzącym ciąży obowiązek płacenia alimentów. Nie zawsze się z niego wywiązuje. W naszym miniporadniku radzimy, jak wyegzekwować te pieniądze.
/ 20.05.2019 13:56
Zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem czy telewizorem pogłębia wady postawy. fot. Fot. East News / AFP

Gdzie się zwrócić o przyznanie alimentów?

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Do pozwu należy dołączyć: odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, metryki urodzenia dzieci i zaświadczenie o zarobkach. Pozew o alimenty jest ustawowo zwolniony z kosztów sądowych. Alimentów można się domagać, nawet jeśli się nie ma formalnego rozwodu.

Od czego zależy wysokość przyznanych alimentów?

Wysokość świadczeń zależy od dwóch czynników - od uzasadnionych potrzeb dziecka, czyli osoby uprawnionej, oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Sąd ocenia, jakie są uzasadnione potrzeby dziecka. Potrzeby te odpowiadają zazwyczaj standardowi życia rodziców i dotychczasowemu poziomowi życia dziecka, jego potrzebom edukacyjnym i zdrowotnym (np. czy dziecko uczy się dodatkowo, czy potrzebuje stałej opieki lekarskiej lub rehabilitacji itp.). Sąd bierze również pod uwagę wysokość zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, czy ma ona dzieci z drugiego związku, czy łoży na ich utrzymanie itd.

Wyrok orzekający alimenty opatrzony jest zawsze klauzulą natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza?

Taka klauzula oznacza, że z wyegzekwowaniem pieniędzy nie trzeba czekać aż do momentu uprawomocnienia się wyroku.

Czy to prawda, że alimenty płacone są tylko do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko?

Nieprawda. Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci wygasa dopiero wtedy, gdy dziecko potrafi się samodzielnie utrzymać, np. skończy szkołę średnią lub studia wyższe i podejmie pracę. Przyjmuje się np., że osoba będąca na studiach ma prawo żądać od rodziców środków utrzymania do czasu ukończenia studiów. Jeże-li dziecko mimo starań nie może znaleźć pracy, rodzic jest zobowiązany dalej płacić alimenty, chyba że sąd ustali, że obowiązek alimentacyjny ustał. Jeśli natomiast dziecko na skutek wrodzonego lub nabytego kalectwa nie jest w stanie samodzielnie zdobywać środków utrzymania, to obowiązek alimentacyjny rodziców nigdy nie ustaje!

Jak wyegzekwować alimenty, gdy eksmałżonek uchyla się od ich płacenia?

Jeśli eksmałżonek uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów, należy z wyrokiem sądu pójść do jego zakładu pracy - alimenty będą potrącane z jego poborów. Nie zależy to od dobrej woli zakładu pracy - ma on obowiązek potrącać z pensji eksmałżonka należne alimenty i przekazywać je bezpośrednio osobie zainteresowanej, np. pocztą. Jeżeli chcesz otrzymywać alimenty z innego źródła, np. z rachunku bankowego byłego małżonka, zwróć się do komornika sądu rejonowego.

Jak ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Należy złożyć pozew do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Pozew jest ustawowo zwolniony z kosztów sądowych.

Czy osoba płacąca alimenty może domagać się ich obniżenia?

Tak. Musi złożyć wniosek do sądu rejonowego i wykazać w nim, że zaistniała sytuacja uprawniająca do obniżenia wysokości alimentów, np. zmniejszyły się uzasadnione potrzeby dziecka (zostało wyleczone, otrzymało stypendium, przestało korzystać z dodatkowych lekcji itp.). Osoba, która płaci alimenty, może także udowodnić, że ma mniejsze możliwości płatnicze, bo np. zmieniła się jej sytuacja rodzinna (urodzenie dziecka w drugim związku), w grę może wchodzić także choroba własna i koszty leczenia, utrata pracy itp.

Czy zawarcie ponownego małżeństwa przez rodzica wychowującego dziecko spowoduje, że eksmałżonek przestanie płacić alimenty?

Powtórne małżeństwo nie ma związku z ustaniem obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka ze strony byłego małżonka. To ojciec lub matka, a nie ojczym lub macocha, są zobowiązani do utrzymywania dziecka. Eksmałżonek może tylko wnioskować o obniżenie alimentów, ale uzasadnieniem nie może być fakt polepszenia sytuacji materialnej byłego małżonka.

Czy można wystąpić o alimenty na pełnoletnie dziecko?

Tak, o ile uczy się ono, studiuje lub jest niepełnosprawne. O alimenty może wystąpić do sądu samo dziecko (w przypadku studenta nawet w mieście, w którym studiuje) lub jego rodzic, jeśli pełnoletnie dziecko wystawi mu pisemne pełnomocnictwo do działania w sprawie alimentów.

Co zamiast Funduszu Alimentacyjnego?

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mogły wyegzekwować alimentów od współmałżonka, do niedawna otrzymywały je z Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie Fundusz został rozwiązany.

Teraz, jeżeli spełniamy kryterium dochodowe czyli dochód w rodzinie na głowę wynosi 504 zł lub 583 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, to możemy ubiegać się o zasiłek rodzinny w wysokości 43 zł miesięcznie na dziecko oraz dodatki do tego zasiłku: z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł mies. (250 zł na dziecko niepełnosprawne); jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (90 zł na każde dziecko); dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (50 lub 70 zł mies.); z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (80 zł mies. na dziecko mieszkające w internacie).

Tylko przez rok osoby samotnie wychowujące dziecko, ale pozostające w związku małżeńskim, mają prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w czasie jego nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.

Na uczące się dziecko o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można otrzymywać dodatek do ukończenia przez nie 24. roku życia. Osoba ubiegająca się o zasiłek i dodatki powinna złożyć wnioski do właściwego urzędu gminy .