Czy wiesz jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

W przypadku gdy nie możesz wyegzekwować alimentów zasądzonych przez sąd możliwość wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowi alternatywę dla uzyskania powyższego świadczenia. Zobacz komu przysługuje i jak się o nie ubiegać!
/ 12.10.2017 12:01

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Możesz się ubiegać oto świadczenia, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Masz prawo do tego świadczenia, jeżeli jesteś osobą uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, czyli w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują Ci jako osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy się uczysz w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez Ciebie 25 roku życia, a gdy posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania jako osoby uprawnionej.