Czy wiesz jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Sprawdź komu przysługuje, w jakiej wysokości i przez jaki okres!
/ 15.06.2019 21:38

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje Ci jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, lub jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym, to przysługuje Ci z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Po okresie pobierania zasiłku chorobowego jesteś nadal niezdolny do pracy, ale Twoje dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie przez Ciebie zdolności do pracy;

Przysługuje Ci przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

Świadczenie Tobie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia;

Musisz złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według Twojego miejsca zamieszkania;

Do wniosku o musisz dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy;

Lekarz orzecznik ZUS orzeka o przyznaniu Ci świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika (pracodawcy) składek wystawione na druku ZUS Z-3.