Czy wiesz, czym są elektroniczne instrumenty płatnicze?

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji. W szczególności są to:
/ 19.10.2017 11:36

Karty płatnicze, tj. karty debetowe, kredytowe, obciążeniowe, wystawiane konsumentom głównie przez banki, oraz inne instytucje.

Instrument pieniądza elektronicznego, tj. urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności karta zasilona określoną wartością wyrażoną w pieniądzu, która może być używana do dokonywania zapłaty.

Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna być zawarta na piśmie i zawierać między innymi :rodzaj udostępnianego instrumentu i urządzeń, z których może korzystać posiadacz dokonując operacji, rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu instrumentu, rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmiany ,zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut, zasady obliczania odsetek, zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, okres, na jaki została zawarta umowa i warunki jej przedłużania.