Fitness klub może być prowadzony przez każdą osobę nawet taką, która nie posiada specjalistycznego wykształcenia w zakresie fitness.

Jakie pozowlenia musisz uzyskać, aby otworzyć klub fitness?

Fitness klub może być prowadzony przez każdą osobę nawet taką, która nie posiada specjalistycznego wykształcenia w zakresie fitness, czy odnowy. Do prowadzenia fitness klubu nie są wymagane żadne pozwolenia. Pamiętaj jednak, że ewentualny swój własny brak profesjonalizmu zastąp dobrymi, doświadczonymi i wykształconymi pracownikami, inaczej rynek i klienci bardzo szybko zweryfikują Twoją działalność.
/ 06.10.2016 19:42
Fitness klub może być prowadzony przez każdą osobę nawet taką, która nie posiada specjalistycznego wykształcenia w zakresie fitness.

Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne zostały bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 31 poz. 273 z późn. zm.).

Dla jasności należy podkreślić iż powoływane rozporządzenie przez zakłady odnowy biologicznej rozumie m.in. zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne (a więc zaliczać się będą do nich fitness kluby).

Zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu pomieszczenia, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.

I tak np. ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz różnych środków (np. płytki ceramiczne).

Lokal powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do lokalu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, mają być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

Zabrania się:

1) palenia w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionych w tym celu
2) prowadzania zwierząt do zakładu

Sprzęt i materiały używane w lokalu:

- przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu w szczególności meble powinny być gładkie, niechłoniące kurzu i wody,
- do wykonywania zabiegów używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu,
- do dezynfekcji używa się środków dopuszczonych do obiegu,
- tamponów, płatków itp. używa się jednorazowo,
- materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek przechowuje się w opakowaniach na których jest umieszczona etykieta z datą sterylizacji.

Salony odnowy biologicznej powinny mieć wydzielone pomieszczenia, w których świadczone są usługi, a także:

- szatnię,
- poczekalnię,
- pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób, które korzystają z usług,
- pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
- osobne miejsce dla preparatów kosmetycznych, czystej i brudnej bielizny,
- miejsce na pojemniki do odpadów.

W salonie odnowy biologicznej powinno znajdować się również miejsce do wypoczynku dla osób korzystających z usług takiego zakładu. Nie wolno tam palić, chyba że w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

Meble muszą mieć gładką, nie wchłaniającą kurzu powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków do dezynfekcji. Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których świadczone są usługi pokrywa się materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na wilgoć.