Czy wiesz jak wygląda rozliczanie składki ubezpieczeniowej w przypadku sprzedaży pojazdu?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadziła zasadę ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że nabywca pojazdu może korzystać z umowy OC zawartej przez zbywcę do końca okresu ubezpieczenia.
/ 19.10.2017 09:20

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. W tym celu sprzedający ma obowiązek wydania polisy OC nabywcy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeń wraz z podaniem danych osobowych nowego właściciela.

Jeżeli nabywca nie wypowie umowy w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeń będzie rozliczał się z nim, a nie ze zbywcą samochodu.

W tym przypadku zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

Jeżeli nabywca nie będzie korzystał z umowy ubezpieczenia OC zbywcy samochodu tj. wypowie ją w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas zakład ubezpieczeń zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia zbywcy.