POLECAMY

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ INNOWACYJNĄ PROSTOWNICĘ I LOKÓWKĘ W JEDNYM OD BABYLISS PARIS!"

Poznaj regulamin.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj innowacyjną prostownicę i lokówkę w jednym od BaByliss Paris!" (dalej zwanego "Konkursem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem"). 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://polki.pl/moda-i-uroda/fryzury,lokowka-i-prostownica-babyliss-modne-fryzury-wlosy,10422785,artykul.html
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 
 4 x prostownica & lokówka metalowa Pure Metal ST480E 
o wartości rynkowej 549,00 (pięćset czterdzieści dziewięć) złotych/sztuka. 
 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego https://polki.pl . Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 19.04.2017 r. na stronie internetowej https://polki.pl/moda-i-uroda/fryzury,lokowka-i-prostownica-babyliss-modne-fryzury-wlosy,10422785,artykul.html
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 19.04.2017 do 02.05.2017 r
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://polki.pl/moda-iuroda/fryzury,lokowka-i-prostownica-babyliss-modne-fryzury-wlosy,10422785,artykul.html w terminie nie później niż do dnia 10.05.2017 r.
 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

3.1. Konkurs będzie polegać na udzieleniu najbardziej kreatywnej Odpowiedzi na zadanie Konkursowe.
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
https://polki.pl/moda-i-uroda/fryzury,lokowka-i-prostownica-babyliss-modne-fryzurywlosy,10422785,artykul.html , w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
2) udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym zadanie konkursowe "Napisz, jaki są Twoje sposoby na szybką i udaną stylizację. Uzasadnij również dlaczego właśnie Ty miałabyś wygrać nową profesjonalną prostownicę BaByliss Pure Metal."(dalej zwanej "Odpowiedzią");
3) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku "Wyślij";
3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 4 najciekawsze odpowiedzi na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.4. Laureatami Konkursu w liczbie 4 zostaną osoby, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt 3.3 powyżej. Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.6. Uczestnik oświdcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkuroswe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak
również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.7 poniżej. 
3.7. W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej "Utworem"), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu,
bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.8. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.9. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 10.05.2017 r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem opublikowanej listy Laureatów w ramach strony https://polki.pl/moda-i-uroda/fryzury,lokowka-i-prostownica-babyliss-modne-fryzury-wlosy,10422785,artykul.html w formie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości podanych w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu.
4.3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku oraz pobierze należny podatek.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. W terminie do 14 dni od wysłania nagrody Laureaci zostaną poproszeni za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na adres mailowy, który Laureat wysłała w zgłoszeniu konkursowym, o zaopiniowanie nagrody w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
4.7. W przypadku, jeżeli opinia o nagrodzie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej "Utworem"), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.
 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Konkurs BaByliss Paris" lub na adres mailowy konkursy_akcje@edipresse.pl
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. 
5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora. 
Tagi: regulamin
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)