POLECAMY

Regulamin konkursu Podejmij wyzwanie z Normaderm

Regulamin konkursu Podejmij wyzwanie z Normaderm

POSTANOWIENIA OGÓLNE:1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Podejmij wyzwanie z Normaderm” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej http://regulaminy.edipresse.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to 15 produktów Vichy Normaderm Hyaluspot

ZAŁOŻENIA KONKURSU2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej polki.pl i przeprowadzony na forum Polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 10.04.2013 - 28.04.2013 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej https://polki.pl/uroda_twarz_artykul,10033629.html
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl do dnia 07.05.2013.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1 Konkurs polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: opisz zawartość swojej torebki z wyszczególnieniem, co w niej jest, by móc sobie poradzić w różnych, codziennych, kobiecych sytuacjach. Uzasadnij swój wybór.
3.2 Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu Polki.pl

3.3 Laureatami Konkursu w liczbie 15 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.4 Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

3.5 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6 Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.7 Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1 Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.

4.2 Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej przez prywatną wiadomość wysłaną na adres mailowy w terminie najpóźniej do dnia wskazanym w pkt 2.3 powyżej.

4.3 Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 30 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki

4.4 W przypadku nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

4.5 Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.6 Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7 W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE5.1 W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie przez prywatną wiadomość na skrzynkę redakcji na forum.

5.2 Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie internetowej podanej w punkcie 2.1) na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – nazwa konkursu podana w punkcie 1.1 Reklamacje należy wysłać listem poleconym.  Decyduje data stempla pocztowego.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.5 Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6 Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

Tagi: konkurs
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)