POLECAMY

"Zostań twarzą miesięcznika HOT MODA & SHOPPING"

Regulamin konkursu pod nazwą "Zostań twarzą miesięcznika HOT MODA & SHOPPING"
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "ZOSTAŃ TWARZĄ MIESIĘCZNIKA HOT MODA & SHOPPING"

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań twarzą miesięcznika HOT Moda & Shopping” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”) we współpracy z Centrum Handlowym Galeria Mokotów przy ulicy Domaniewskiej 41 w Warszawie (dalej zwana „Centrum Handlowym”).
1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej polki.pl.
1.4.    W Konkursie mogą wziąć udział kobiety w wieku od 18 do 26 lat, które w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie.
1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Centrum Handlowego oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu, tj. półfinalistów i finalisty są:
a)    dla 10 półfinalistów wzięcie udziału w specjalnym półfinałowym pokazie organizowanym przez Organizatora Konkursu w dniu 19 października 2008 r. na terenie Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie. Półfinaliści zostaną poddani metamorfozom stylistów, wizażystów i fryzjerów, o wartości nieprzekraczającej kwoty, której mowa w pkt 4.1 poniżej („Pokaz”) Podczas Pokazu półfinaliści po metamorfozach zaprezentują się publiczności oraz Jury Konkursu,
b)    dla finalisty - laureata wyłonionego spośród półfinalistów – sesja zdjęciowa na okładkę czasopisma „Hot Moda&Shopping” („Nagroda Główna”). Laureat Nagrody Głównej zobowiązuje się do Wzięcia udziału w sesji zdjęciowej w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. Koszt dojazdu na sesję zdjęciową i zakwaterowania pokrywa Organizator. Organizator wybierze sposób dojazdu na sesję i miejsce ewentualnego zakwaterowania.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na łamach miesięcznika „HOT Moda & Shopping” numer 7/2008 – na rynku18.09.2008 r. i zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się tego numeru na rynku.
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 18.09.2008 r. do 19.10.2008 r., z takim jednak zastrzeżeniem, że zgłoszenia, o których mowa w pkt 3.3 a-b) poniżej, można przesyłać na adres Organizatora listownie najpóźniej do dnia 15 października 2008 r. Decyduje data wpływu do Organizatora.
2.3    Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej  polki.pl. w terminie nie później niż 21 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1    Konkurs polega na nadsyłaniu, zgodnie z pkt 3.5 poniżej, przez uczestniczki Konkursu (i) zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie spełniających warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym zdjęcia ze swoim wizerunkiem, które to zdjęcie podlegać będzie ocenie jury Konkursu, lub też (ii) na osobistym zgłoszeniu się w dniach 18-19 października 2008 r. na terenie Centrum Handlowego do stoiska „Hot Moda&Shopping”, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, gdzie Jury oceniać będzie wizerunek uczestniczki. Jury spośród nadesłanych zdjęć oraz osobistych zgłoszeń uczestniczek w Centrum Handlowym wybierze najlepszych dziesięć osób - półfinalistek, biorąc pod uwagę w szczególności fotogeniczność uczestników Konkursu, aparycję (I etap Konkursu). Następnym etapem jest uczestnictwo półfinalistów w Pokazie.
3.2    Półfinaliści, wybrani spośród osób, które zgłosiły swe uczestnictwo przez Internet lub listownie, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach I etapu Konkursu oraz o konieczności przybycia na Pokaz. Koszty przybycia na Pokaz pokrywa uczestnik we własnym zakresie. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z półfinalistą do dnia 17 października 2008 r., Jury Konkursu wskaże kolejną osobę zakwalifikowaną do półfinału Konkursu.
3.3    Półfinaliści zobowiązani są do obecności na Pokazie i zaprezentowania się na scenie. Następnie Jury wyłoni, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia Pokazu, spośród wszystkich półfinalistów finalisty - laureata Nagrody Głównej, biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania się przez nich na scenie, aparycję oraz fotogeniczność. O zwycięstwie finalista zostanie powiadomiony telefonicznie.
Jury Konkursu składać się będzie z następujących osób,
Anna Jurgaś – Redaktor Naczelna miesięcznika „HOT Moda & Shopping”
Agnieszka Wicher – Dyrektor Promocji miesięcznika „HOT Moda & Shopping”
Małgorzata Ślotała – Brand Manager miesięcznika „HOT Moda & Shopping”.
3.5    Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać w terminie od 18/09/2008 r. do 15/10/2008 2008 r.:
a)    poprzez zalogowanie się na stronie internetowej polki.pl i prawidłowe wypełnienie dostępnego na niej formularza zgłoszeniowego, albo
b)    poprzez wypełnienie i wysłanie kuponu konkursowego, publikowanego na łamach numeru 7/2008 miesięcznika „HOT Moda & Shopping” i przesłanie go pocztą na adres Organizatora ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa z dopiskiem "Zostań twarzą miesięcznika HOT Moda & Shopping".
w przypadkach pkt a i b) decyduje data wpływu do Organizatora, lub
c)    osobiście w dniach 18-19 października 2008 r. w Centrum Handlowym zgłaszając się do stoiska „HOT Moda & Shopping” i wypełniając formularz zgłoszeniowy.
3.6    Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, dla swej ważności, powinno zawierać w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w sposób określony:
w punkcie 3.5 podpunkt a) i b) niniejszego paragrafu:
dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość), wiek uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego,
trzy aktualne zdjęcia uczestnika Konkursu, o wymiarach 10 cm x 15 cm, przedstawiające jego twarz i sylwetkę; zamknięte w jednej kopercie, opatrzone na odwrocie zdjęcia z adnotacją „wyrażam zgodę” oraz czytelnym podpisem, co będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.13 poniżej,
w sposób określony w punkcie 3.5 podpunkt c) niniejszego paragrafu:
osobiste zgłoszenie w dniach 18-19 października 2008 r. do stoiska „Hot Moda & Shopping” w Centrum Handlowym oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stoisku z podaniem danych osobowych uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość), wiek uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego.
Formularz uczestnictwa w Konkursie dostępny jest na stronie internetowej polki.pl, na terenie Centrum Handlowego, oraz na łamach miesięcznika „HOT Moda & Shopping” numer 7/2008.
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie nie odpowiadające wymogom określonym w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Jury Konkursu.
3.9        Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.10    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, wizerunek, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
Zdjęcia przesyłane przez uczestników do Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Osoby przesyłające zdjęcia będą dysponować prawami do zdjęć w zakresie określonym w pkt 3.12 poniżej.
Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych do Konkursu i zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji w związku z Konkursem w miesięczniku „Hot Moda & Shopping”, na stronie polki.pl i innych wybranych przez Organizatora oraz w innych wydawnictwach będących efektem Konkursu. Przysłanie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w ramach czasopism Organizatora;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.13        Półfinalista oraz Laureat Nagrody Głównej, odpowiednio, wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach z Pokazu, sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt 1.6 b) powyżej lub innych uzgodnionych z Organizatorem, przez okres 1 roku począwszy w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Centrum Handlowego. W szczególności Organizator Konkursu ma prawo umieszczać wizerunek laureata Nagrody Głównej w czasopismach Organizatora, stronach internetowych, na billboardach, plakatach, ulotkach reklamowych, w przekazach reklamowych Centrum Handlowego, w tym w katalogach, na roll-upach, w reklamach prasowych, w reklamach na mobilach.

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NAGRÓD:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej, jeżeli wartość nagrody przekracza kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych). Podatek wynosi 10% od wartości nagrody, i laureata będzie zobowiązany do jego uiszczenia Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, co jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa.
Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie itp.), Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim. W przypadku odstąpienia lub zbycia takiej nagrody osobie trzeciej:
a)    Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji nagrody przez takie osoby trzecie oraz
b)    Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia od daty ogłoszenia wyników każdego z etapów Konkursu. (na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Zostań twarzą miesięcznika HOT Moda & Shopping”.
Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


....................................
Organizator
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (7)
/10 lat temu
Uważam ze milosne gadzety nie powinny byc produkowane , poniewaz ludzie zakochani wydaja na to duzo fotsy a ja nie lubie takich zeczy lepiej kubic sobie np. bluzke :)
/10 lat temu
iniewaszawarszzawa oszukiwacrodziców sextelefony sexnażywo tirówki paniezagencjji przesralysciecależycie burdelzrobiłysciezestolicyinietylko siedzciewdomachpolicjawasniewpusciinigdzie epidemiaadiswpolscewarszawa kraków trojmiasto poznan warszawa wioskii głupiezazdrosciłyscieimaciezaswoje wieciecogdybymojacórkarobiłatotobywyleciałanałby wstyd lenistwo zazdrosc sexzawszsytko rolezasex filmyiserialezasex inicdziwnego iwiecieijeszczewasprzemycajajnaukraineżebyzarazac siedzciewdomach facecizdrowiiuważajcieikobietyzdrowe oniwszyscyzemstychcapozarazjuztozrobiły umieractakwmłodymwieku wstydPanBogwaswszytkichpokaral oszusciimediapolskie szpitalezakaznesieklaniaja niesepsa,grypa,nowotwory od2006uprawiacsexzapieniadzenicdziwnego
/10 lat temu
gdzie będą zamieszczone?
POKAŻ KOMENTARZE (4)