Projekt THE MC1R1 SERIES fot. Michelle Marshall

Mi­chel­le Mar­shall i jej zdjęcia rudzielców - zobacz niezwykly fotoreportaż

Fran­cu­sko-bry­tyj­ska ar­tyst­ka robi zdję­cia ru­dziel­ców o afry­kań­sko-ka­ra­ib­skich ko­rze­niach.
Małgorzata Machnicka / 02.03.2017 16:56
Projekt THE MC1R1 SERIES fot. Michelle Marshall

Wiedziałaś, że na świe­cie żyje około 140 mi­lio­nów ru­dziel­ców? Większość kobiet dałaby się pokroić za gęste, rude włosy, delikatną skórę i nos usiany piegami. Bo tak sobie wyobrażamy klasycznego rudzielca, prawda? Niestety, to tylko stereotyp.

Sesja zdjęciowa z okazji rozstania?


Londyńska fotografka Michelle Marshall w swoim pro­jek­cie fo­to­gra­ficz­nym MC1R (nazwa zmutowanego genu odpowiedzialnego za rudy kolor włosów), pre­zen­tu­je por­tre­ty ru­do­wło­sych dzie­ci i do­ro­słych z ca­łe­go świa­ta. In­te­re­su­ją ją przede wszystkim ci, któ­rzy mają afry­kań­skie lub ka­ra­ib­skie ko­rze­nie albo po­cho­dzą z  mie­sza­nych ra­so­wo ro­dzin. Bo wbrew pozorom kolor rudy, choć rzadki, nie jest zarezerwowany wyłącznie dla potomków osób pochodzących z północy Europy.

fot. Michelle Marshall
Michelle Marshall o swoim projekcie mówi, że:

Chcę nieco na­mie­szać w spo­so­bie, w jaki po­strze­ga­my "ru­dość", ode­rwać się od bia­łe­go, kau­ka­skie­go typu urody o cel­tyc­kich ko­rze­niach. Zma­ga­my się z pro­ble­mem imi­gra­cji, dys­kry­mi­na­cji i ra­so­wych uprze­dzeń. A tym­cza­sem matka na­tu­ra idzie swoją drogą i ak­cep­tu­je róż­no­rod­ność w spo­łe­czeń­stwie, w trak­cie tego pro­ce­su zu­peł­nie zmie­nia nasze po­strze­ga­nie ko­rze­ni, et­nicz­no­ści i toż­sa­mo­ści.

Jak drag queen wyglądają bez makijażu?


Fo­to­gra­fie są bar­dzo in­tym­ne i pokazują piękno rudzielców. A rudzi niestety nigdy łatwo nie mieli, bo z pewnością już od lat przedszkolnych, narażeni byli na docinki ze strony kolegów i koleżanek, bo się wyróżniali, bo byli "inni". Wszystkie te historie z najmłodszych lat, można niemal wyczytać z oczu portretowanych osób.

Powinniśmy się cieszyć, że każdy z nas jest inny i wyjątkowy. I czym prędzej to zaakceptować.


fot. Michelle Marshall


fot. Michelle Marshall


fot. Michelle Marshall


fot. Michelle Marshall


fot. Michelle Marshall