Sprzedaż nieruchomości fot. Fot. Shutterstock

To twój obowiązek, lokatorze!

Zazwyczaj wiemy, co ma nam zapewnić administracja budynku, w którym mieszkamy. Ale czy wiemy, że i my, jako najemcy lokalu, mamy rozliczne obowiązki?
/ 20.05.2019 14:13
Sprzedaż nieruchomości fot. Fot. Shutterstock

Nasze obowiązki bardzo precyzyjnie określa kodeks cywilny i ustawa o ochronie lokatorów. Powinniśmy je wypełniać, bo inaczej mogą nas dotknąć różne sankcje, z eksmisją włącznie! O czym zatem trzeba pamiętać?

Płać w terminie

Terminowe płacenie czynszu to podstawowy obowiązek lokatora. Jeśli nie płacimy, grozi nam nawet eksmisja. A jak to wygląda w praktyce? Gdy zalegamy z czynszem lub innymi opłatami za używanie lokalu co najmniej przez 3 pełne okresy płatności, właściciel (gmina lub spółdzielnia) może rozwiązać z nami umowę najmu (w ustawie określa się to ja-ko wypowiedzenie stosunku prawnego), bo jako lokatorzy wprowadzając się do mieszkania, podpisaliśmy taką umowę. Najpierw jednak właściciel musi nas na piśmie uprzedzić o swym zamiarze i wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty zaległych należności (najczęściej miesiąc). Jeśli nie zapłacimy, sprawa trafia do sądu, który nakazuje opróżnić lokal, czyli orzeka eksmisję. Nie następuje to od razu, mamy więc czas, by się odwołać od orzeczenia, zgromadzić pieniądze i zapłacić. Poza tym eksmisji nie wykonuje się zimą (od 1 listopada do 31 marca), jeśli nie wskazano lokalu zastępczego, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. No chyba, że wyrok o eksmisję zapadł wobec osoby skazanej za znęcanie się nad rodziną.

Czy zawsze otrzymamy lokal zastępczy? Otóż nie. Sąd może (ale nie musi) przyznać go eksmitowanym. Przyznanie takiego lokalu sąd orzeka zawsze jedynie w przypadku kobiet w ciąży, obłożnie chorych, bezrobotnych, emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej oraz osób sprawujących opiekę nad ubezwłasnowolnionymi lub niepełnosprawnymi małoletnimi.

Użytkuj zgodnie z przeznaczeniem

Jeśli jest to tzw. lokal mieszkalny, nie możemy bez zgody właściciela urządzić w nim np. warsztatu czy gabinetu lekarskiego, bo byłoby to użytkowanie sprzeczne z umową. Nie możemy go też ani w całości, ani w części samowolnie wynająć innej osobie lub instytucji i to nawet bezpłatnie! Musi być na to zgoda właściciela. Za samowolne działanie może grozić nawet eksmisja. Nie możemy też bez zgody spółdzielni lub gminy przerabiać mieszkania, np. burzyć ścianek, nawet jeśli służy to ulepszeniu lokalu - najpierw musimy zawrzeć z nimi umowę, jasno określającą zakres zmian i sposób wzajemnych rozliczeń.

Dbaj o czystość

Musimy chronić przed uszkodzeniem i dewastacją pomieszczenia użytkowane wspólnie (windy, korytarze, klatki schodowe, strychy, zsypy, pomieszczenia gospodarcze i otoczenie budynku). Jeśli więc dziecko zbije szybę, pomaluje sprayem ścianę, odpowiemy za to my. Za szkody i zniszczenia we wspólnej własności, które powstały z naszej winy, naszych dzieci lub gości, płacimy z własnej kieszeni.

Powinniśmy też pilnować, by dzieci nie śmieciły, nie niszczyły krzewów i kwiatów. Musimy również sprzątać po swoim psie. Kodeks wykroczeń przewiduje bowiem za zanieczyszczenie i zaśmiecanie miejsc publicznych naganę lub karę grzywny (do 500 zł), a za niszczenie roślinności, trawników lub zieleńców naganę lub karę grzywny (do 1000 zł).

Posegregowane śmieci wyrzucamy tylko do kontenerów, pamiętając o tym, by surowce wtórne znalazły się w specjalnych pojemnikach. A co z tzw. gabarytami - odpadami dużych rozmiarów? Decydują o tym regulaminy porządku domowego. Często jest tak, że raz na jakiś czas właściciel budynku podstawia kontenery. Nie możemy tam jednak wrzucać wszystkich odpadów. Np. na gruz po remoncie lokalu, stare drzwi i okna, zużyty sprzęt AGD zwykle sami musi- my wynająć kontener, chyba że porozumiemy się inaczej z administracją.

Przestrzegaj porządku

Zasady porządku domowego określają ustalone zwyczaje oraz regulamin sporządzany przez spółdzielnie mieszkaniowe i ADM-y. Wiadomo, że nie można hałasować nocą ani zakłócać spokoju sąsiadom libacjami i awanturami. Nie można palić papierosów w piwnicach, na korytarzach i klatkach schodowych ani też zastawiać przejść, strychów, korytarzy i klatek schodowych prywatnymi przedmiotami. Chodzi także o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Za „nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub działania sprzeczne z przepisami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania pożarów” można dostać naganę lub grzywnę (do 5 tys. zł). A co z lokatorami, którzy stale zakłócają spokój? Można wystąpić do sądu z wnioskiem o ich eksmisję. Jeśli „lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porząd-kowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali”, właściciel budynku lub inny lokator może wystąpić o rozwiązanie najmu i eksmisję.

Remontuj mieszkanie

Powinniśmy też najmowane mieszkanie utrzymywać we właściwym stanie technicznym. Ustawa szczegółowo określa nasze obowiązki. Do nas należy naprawa i konserwacja podłóg, okien i drzwi, kuchenek gazowych, elektrycznych i węglowych, wanien, brodzików, WC, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami i bateriami (łącznie z ich wymianą na nowe w razie konieczności). Powinniśmy też dbać o konserwację i naprawę pieców węglowych i akumulacyjnych (łącznie z wymianą zużytych elementów), instalacji elektrycznej (ale już wymiana przewodów należy do właściciela) i ponosić koszty napraw odpływów z sanitariatów (ale tylko do pionów zbiorczych). Obciążają nas też wydatki za łatanie pęknięć tynków i malowanie ścian, okien i drzwi, choć przyjęło się, że odpowiadamy za ich pomalowanie wyłącznie wewnątrz mieszkania.

 

Podst. prawna: ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - DzU 2001 r., nr 71, poz. 733; art. 82, 144 i 146 kodeksu wykroczeń.

 

KIEDY TRZEBA UDOSTĘPNIĆ MIESZKANIE

Po ustaleniu terminu musimy udostępnić mieszkanie, by można było sprawdzić stan techniczny lokalu, np. szczelność instalacji gazowej. W razie awarii grożącej powstaniem szkody, np. w chwili pęknięcia rury z wodą, musimy mieszkanie udostępnić od razu. A gdy lokator jest nieobecny lub nie chce wpuścić do mieszkania? Właściciel może wejść do mieszkania w asyście policjanta, strażnika miejskiego, a jeśli sytuacja tego wymaga - straży pożarnej. Jeśli otwarcie lokalu nastąpiło, gdy nie było nas w domu lub znajdowały się w nim tylko dzieci, właściciel jest zobowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy aż do czasu naszego przybycia.