Dziennik budowy - Buduj z We-Dwoje.pl

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego)
/ 30.04.2010 08:16
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego)

Otrzymujemy go w inspektoracie, po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Dziennik budowy jest to zeszyt formatu A4, z ponumerowanymi stronami, w celu dokonywania chronologicznych wpisów. Wszystkie strony w dzienniku budowy są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii.

Dziennik budowy - Buduj z We-Dwoje.pl

Na stronie tytułowej dziennika inspektorat zamieszcza:
  • numer dziennika budowy,
  • datę wydania oraz liczbę stron, 
  • dane określające inwestora, 
  • rodzaj i adres budowy, 
  • numer pozwolenia na budowę i datę jego wydania, 
  • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika.
Każda strona dziennika musi być opieczętowana.
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, za jego stan i właściwe przechowywanie jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Po zakończeniu robót budowlanych, dziennik budowy należy załączyć do zawiadomienia o zakończaniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Załącza się jedynie oryginał dziennika, a więc należy z dziennika wyrwać strony oznaczone jako kopia.

Kolejny krok - Przygotowanie placu budowy.

SM