Schudnij zdrowo z "Vitą"

Schudnij zdrowo z "Vitą"

Jeśli chcesz pozbyć się zbędnych kilogramów, zyskać piękną sylwetkę i poprawić swoją kondycję weź udział w akcji miesięcznika "Vita"
/ 06.10.2011 14:15
Schudnij zdrowo z "Vitą"
UWAGA! Ogłaszamy wielką akcją: Schudnij zdrowo z "Vitą"

Jeśli chcesz pozbyć się zbędnych kilogramów, zyskać piękną sylwetkę i poprawić swoją kondycję weź udział w akcji miesięcznika "Vita".

Co od nas otrzymasz?
Konsultacje dietetyka, który dobierze dla Ciebie indywidualną dietę oraz zmobilizuje do zdrowego odżywiania się.
Karnet do klubu fitness i indywidualną opiekę trenera, dzięki czemu ułożony dla Ciebie plan ćwiczeń na pewno przyniesie wymarzone efekty.

Dzięki Twojej determinacji, diecie oraz ćwiczeniom marzenie o szczupłej sylwetce może się spełnić już w trzy miesiące!
 

PRZYŚLIJ DO NAS SWOJE ZGŁOSZENIE JAK NAJSZYBCIEJ

Możesz zrobić to wysyłając list pod adresem: Redakcja miesięcznika "Vita", ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub e-mailem: promocja@vita.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila koniecznie zrób dopisek: SCHUDNIJ ZDROWO Z "VITĄ"! W liście przedstaw się i napisz, dlaczego chcesz schudnąć. Podają aktualną wagę, wzrost, wiek i dołącz zdjęcie sylwetki. Napisz również kilka słów na temat swojego stanu zdrowia. Podaj numer telefonu, ponieważ tą drogą skontaktujemy się z tobą jeśli zostaniesz wybrana. Spośród wszystkich zgłoszeń nasze jury wybierze 3 czytelniczki, które wezmą udział w akcji Vity. Ich zmagania zaprezentujemy w kolejnych numerach miesięcznika "Vita".Na zgłoszenia czekamy tylko do 14 października!

PARTNERZY AKCJI: 


REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Schudnij zdrowo z Vitą"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Schudnij zdrowo z Vitą” (dalej zwanego: „Konkursem”)
jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480
Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”) we współpracy z Gymnasion Sp. z o.o.,
ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa oraz SetPoint Doradztwo Żywieniowe ul. Wiktorska 67/6, 02-582 Warszawa (dalej zwanymi „Partnerami”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.schudnij.vita.pl.
1.4. W Konkursie mogą wziąć udział kobiety w wieku od 18 lat, które w terminie
określonym w Regulaminie zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak
również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6 Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu, tj. finalistów są:
 dla 3 finalistów wzięcie udziału w specjalnej sesji zdjęciowej organizowanej
przez Organizatora Konkursu w lutym 2011 r. Finaliści
zostaną objęci opieką dietetyka i trenera, o wartości 3000 zł.
Laureaci Nagród zobowiązują się do Wzięcia udziału w sesji zdjęciowej w miejscu i
czasie wskazanym przez Organizatora. Koszt dojazdu na sesję zdjęciową i
zakwaterowania pokrywa Organizator. Organizator wybierze sposób dojazdu
na sesję i miejsce ewentualnego zakwaterowania. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do punktów, gdzie będą odbywać się treningi oraz spotkania z dietetykiem.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach dwutygodnika „Vita”
numer 10/2011 – na rynku 29.09.2011 r. oraz na stronie internetowej
www.vita.pl i zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się tego
numeru na rynku.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 29.09.2011 r. do 14.10.2011 r.
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na łamach miesięcznika „Vita” nr 12/2011
w terminie nie później niż 37 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1 Konkurs polega na nadsyłaniu, zgodnie z pkt 3.5 poniżej, przez uczestniczki
Konkursu  zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie spełniających warunki wynikające z
niniejszego Regulaminu, w tym zdjęć ze swoim wizerunkiem, które to zdjęcia
podlegać będą ocenie jury Konkursu. Jury spośród nadesłanych zdjęć oraz opisów wybierze
najlepsze trzy osoby - finalistki, biorąc pod uwagę w szczególności
wygląd, kształt sylwetki oraz informacji na temat stanu zdrowia.
3.2 Finaliści, wybrani spośród osób, które zgłosiły swe uczestnictwo e-mailem lub drogą listowną, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu oraz o
konieczności przybycia na Sesję. Koszty przybycia na Sesję pokrywa Organizator do
kwoty nie wyższej niż 200 zł, na podstawie odpowiednio udokumentowanych przez
finalistów wydatków. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z finalistą
do dnia 17 października 2011 r., Jury Konkursu wskaże kolejną osobę zakwalifikowaną do
finału Konkursu.
3.3 Finaliści zobowiązani są do obecności na Sesji. Zdjęcia Finalistów z Sesji
zostaną opublikowane w miesięczniku „Vita” nr 12/2011 - na rynku od
24.11.2011 oraz na stronie konkursowej www.vita.pl, a także w portalach i na łamach innych tytułów, których właścicielem jest Organizator.
3.4 Jury Konkursu składać się będzie z następujących osób,
Marzena Bartoszuk – Redaktor Naczelna miesięcznika „Vita”,
Katarzyna Gwiazda – z-ca Redaktor Naczelnej miesięcznika „Vita”,
Ewa Zygmanowska – dietetyk medyczny.

3.5 Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać w terminie od 29/09/2011 r. do
14/10/2011 r.:
a) poprzez wysłanie zgłoszenia listem na adres: Redakcja miesięcznika "Vita", ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie koniecznie zrób dopisek: SCHUDNIJ ZDROWO Z "VITĄ"!
b) poprzez e-mailem: promocja@vita.pl. W tytule e-maila koniecznie zrób dopisek: SCHUDNIJ ZDROWO Z "VITĄ"!
w przypadkach pkt a) i b) decyduje data wpływu do Organizatora.
3.6 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, dla swej ważności, powinno zawierać w
przypadku zgłoszenia uczestnictwa w sposób określony w punkcie 3.5 podpunkt a) i
b) niniejszego paragrafu:
dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, wzrost i wagę
uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego,
jedno aktualne zdjęcie uczestnika Konkursu, w formacie jpg,
przedstawiające jego sylwetkę oraz kilka słów na temat swojego stanu zdrowia;
3.8 Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie nie odpowiadające wymogom określonym w
niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Jury Konkursu.
3.9 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w
przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.10 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko,
numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres
zamieszkania, wizerunek, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do
Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego
własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania
przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Podanie danych jest dobrowolne.


3.11 Zdjęcia przesyłane przez uczestników do Konkursu nie mogą naruszać praw osób
trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr
osobistych tych osób. Osoby przesyłające zdjęcia będą dysponować prawami do zdjęć
w zakresie określonym w pkt 3.14 poniżej.
3.12 Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych do Konkursu. i zastrzega sobie prawo do
dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji w związku z Konkursem w
miesięczniku „Vita”, na stronie www.vita.pl
 polki.pl i
innych wybranych przez Organizatora oraz w innych wydawnictwach będących efektem
Konkursu. Przysłanie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją o zgodzie na
ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na
następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w ramach
czasopism Organizatora;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.13 Finalista wyraża zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach z Sesji zdjęciowej, o której
mowa w pkt 1.6 a i b) powyżej lub innych uzgodnionych z Organizatorem, przez
okres 1 roku począwszy w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz
Partnera akcji. W szczególności Organizator Konkursu ma prawo umieszczać
wizerunek Półfinalistów oraz laureata Nagrody Głównej w czasopismach
Organizatora, stronach internetowych, na billboardach, plakatach, ulotkach
reklamowych, w tym w katalogach, na roll-upach, w reklamach prasowych, w
reklamach na mobilach.

4. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NAGRÓD

4. 1 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat
Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej, jeżeli
wartość nagrody przekracza kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych).
Podatek wynosi 10% od wartości nagrody i laureat będzie zobowiązany do jego
uiszczenia Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez
Organizatora o wygranej, co jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
W przypadku nieuiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania
nagrody wygasa.
4.2 Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich
równowartość pieniężną. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia
do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu,
zaproszenie itp.), Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia
nagrody osobom trzecim. W przypadku odstąpienia lub zbycia takiej nagrody
osobie trzeciej:
a) Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji nagrody przez takie osoby
trzecie oraz
b) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie
pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od
daty ogłoszenia wyników Konkursu. (na adres Organizatora:
„Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści:
Reklamacja – Konkurs „Schudnij zdrowo z »Vitą«”.
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje
data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer
telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą
rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną:
„Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany
przez uczestnika.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez
uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.
....................................
Organizator