Wybierając ubezpieczenie narciarskie należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów akcji poszukiwawczej oraz ratowniczej. fot. Fotolia

Ubezpieczenie narciarskie - co musisz wiedzieć?

Zanim rzucisz się w wir białego szaleństwa, zadbaj o ubezpieczenie narciarskie. Co powinna zawierać polisa narciarska? Co gwarantuje nam EKUZ a jakie usługi medyczne będziemy musieli pokryć sami? Czy warto ubezpieczyć sprzęt narciarski i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie pokryje wyrządzonych przez nasz szkód? Oto co powinieneś wiedzieć, zanim wykupisz ubezpieczenie narciarskie.
Wybierając ubezpieczenie narciarskie należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów akcji poszukiwawczej oraz ratowniczej. fot. Fotolia

Jeżeli urlop zamierzamy spędzić na nartach można skorzystać ze specjalnych ofert ubezpieczycieli przeznaczonych dla turystów. Coraz częściej na rynku pojawiają się specjalne oferty dla osób, które odpocząć od pracy zamierzają na stoku. Jest to o tyle istotne, że w razie wypadku nie będzie musieli obawiać się finansowej odpowiedzialności za wyrządzone przez nas szkody. Pozwoli nam to również uniknąć kosztów, jakie będą wiązały się z naszym leczeniem, czy transportem medycznym.

Europejska Karta Ubezpieczeniowa

Europejska Karta Ubezpieczeniowa (EKUZ) upoważnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej na takich samych zasadach co obywatele kraju, do którego się udajemy. Koszty leczenia za granicą pokrywa wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia. EKUZ przysługuje nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w NFZ albo nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub nieubezpieczonym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Nie polegajmy tylko na ubezpieczeniu zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje nam określone prawa przy wyjazdach zagranicznych, ale nie chroni w pełni. To, że jesteśmy ubezpieczeni oznacza tylko tyle, że będąc za granicą będziemy mogli korzystać ze służby zdrowia na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym przebywamy. Jeżeli nie będziemy mieli polisy, która zobowiązuje ubezpieczyciela do pokrycia określonych kosztów, np. pobytu w szpitalu, wtedy koszty hospitalizacji pokryjemy z własnej kieszeni. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa kosztów wynikających ze świadczenia usług medycznych, które w danym kraju są odpłatne!

Tak więc Europejska Karta Ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów pomocy medycznej uzyskanej w ośrodkach prywatnych.

W celu uzyskania EKUZ należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem) we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ.

Najpierw przeczytaj OWU

Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie warto najpierw zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (OWU), które również wiążą ubezpieczonych. Klient powinien zwrócić uwagę zwłaszcza na sytuacje, w których wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela. Są to również wskazówki dla ubezpieczonego, czego nie powinien czynić, by nie narażać się na sytuację, kiedy to pomimo wykupienia polisy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Dokładnie przemyśl wartość sumy gwarancyjnej

Gdy będziemy wybierać ubezpieczenie trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, tak by później nie narażać się na niepotrzebne stresy. Dużo ważniejszy od ceny jest zakres ubezpieczenia. Warto ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, z racji tego, iż urazy na stoku są codziennością. W tym kontekście powinniśmy się dokładnie zastanowić nad określeniem wysokości sumy gwarancyjnej.

Im wyższa suma gwarancyjna tym lepiej. Jej odpowiednia wartość pozwoli pokryć koszty leczenia po wypadku. Pamiętaj, że w krajach Europy Zachodniej koszt opieki medycznej może być spory.

Czy polisa powinna obejmować także akcję ratowniczo-poszukiwawczą?

Standardowe ubezpieczenie narciarzy oferowane przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce gwarantują pokrycie następujących kosztów:

  • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - obejmuje koszty konsultacji i badań lekarskich, zabiegów, pobytu w szpitalu oraz leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.
  • ratownictwa i poszukiwań ubezpieczonego, udzielenia mu doraźnej pomocy lekarskiej oraz koszty transportu do punktu medycznego;
  • koszty powrotu osoby ubezpieczonej do kraju oraz dodatkowe koszty podróży osoby towarzyszącej.

Przykładowo w Austrii ratownictwo górskie oraz transport lotniczy helikopterem są opłacane z kieszeni pacjenta. Podobnie wygląda kwestia odpłatności za ratownictwo górskie na Słowacji. Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o akcje na wypadek kataklizmów, lecz również w przypadkach powszechnych, jak np. złamanie nogi na stoku.

Dlatego też wybierając pakiet ubezpieczeniowy należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów akcji poszukiwawczej oraz ratowniczej. Istotne jest również, jaka jest suma do której pokrycia jest obowiązany ubezpieczyciel.

Zobacz porady eksperta: Jak bezpiecznie jeździć na nartach?

Sprawdź, czy ubezpieczyciel sfinansuje akcję poszukiwawczą i ratowniczą, jak również transport medyczny. W wielu krajach są to odpłatne usługi. Jeżeli twoja polisa nie pokrywa takich kosztów, będziesz zmuszony zapłacić z własnej kieszeni.

Na stoku ponosisz odpowiedzialność nie tylko za siebie

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Amatorzy białego szaleństwa powinni pamiętać o tym, że w razie wypadku ucierpieć mogą nie tylko oni, ale również osoby trzecie. Jeżeli nie będziemy ubezpieczeni, to w takich sytuacjach możemy stać się adresatem roszczeń ze strony poszkodowanych, którzy mogą się domagać odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, czy też zniszczonego sprzętu. Często nie są to małe kwoty. W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel pokryje za nas wydatki finansowe wynikające z wyrządzonej przez nas szkody. Nie będziemy musieli płacić za leczenie poszkodowanego, czy też za uszkodzony sprzęt.

Nie zawsze jednak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwolni nas od odpowiedzialności. Musimy zachowywać się odpowiedzialnie. Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody jeżeli wyrządzimy je będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Uchyli się również od odpowiedzialności za nasze czyny, jeżeli popełnimy je umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczyciel nie pokryje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, jeżeli ten popełnił je będąc pod wpływem alkoholu.

Polecamy: Savoir-vivre na stoku: Jak zachowywać się podczas białego szaleństwa?

Ubezpieczenie własnego sprzętu

Wybierając polisę warto również zastanowić się nad możliwością ubezpieczenia własnego sprzętu. Jest to istotna kwestia, zwłaszcza z uwagi na jego wartość. Jeżeli się na to zdecydujemy pamiętajmy, że nie uprawnia nas to do lekkomyślności. Ubezpieczyciel obejmie ubezpieczeniem nasz sprzęt narciarski, ale jednocześnie określi zasady, jakich musimy przestrzegać. Zostawiając narty przy schronisku musimy je dobrze zabezpieczyć, tak by nie stały się łatwym łupem złodziei. Najlepiej będzie też, jeżeli fakt kradzieży zgłosimy miejscowej policji.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego nie oznacza, że ubezpieczyciel pokryje nasze straty w każdym przypadku. Trzymaj narty lub deskę pod opieką zawodowego przewodnika lub w zamkniętym miejscu. W razie kradzież zgłoś to miejscowej policji i zadbaj o udokumentowanie faktu przestępstwa.