POLECAMY

Słownik

RPP

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) – organ społeczny służący ochronie praw pacjenta; przyjmuje i opiniuje skargi i zażalenia dotyczące systemu i instytucji ubezpieczeń społecznych.

RPP są powoływani i działają przy regionalnych oddziałach NFZ; pełnią funkcję informacyjną i kontrolną.