POLECAMY

Słownik

FUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) – składa się ze środków finansowych zarządzanych przez ZUS i redystrybuowanych w ramach tzw. I Filaru ubezpieczeń zdrowotnych.

Przychody FUS pochodzą głównie ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dotacji z budżetu państwa.

Ze środków Funduszu finansowane są wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, wydatki na prewencję rentową i inne.