POLECAMY

Słownik

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (Attention Deficyt Hyperactiviti Disorder).