Polki.pl
kom. (132)

Rozwód Kościelny

W Katolicyzmie rozwód, tzn. rozwiązanie węzła małżeńskiego jest możliwy tylko w jednej, specyficznej sytuacji. Doktryna religijna zakłada, że związek małżeński ze swej natury ma być trwały i nierozerwalny, tak więc aby doszło do „zniesienia” małżeństwa należy raczej stwierdzić jego nieważność, która powoduje takie skutki, jak gdyby zawarcie małżeństwa nie doszło do skutku.

Już na początku należy zaznaczyć, że rozwód cywilny nie powoduje automatycznie rozwiązania małżeństwa kościelnego – tak samo rozwiązanie małżeństwa na gruncie wyznaniowym nie powoduje rozwodu na gruncie prawa cywilnego. O ile można zawrzeć tzw. małżeństwo wyznaniowe o skutkach cywilnych (czyli popularne małżeństwo kościelne, które tworzy więź również na gruncie prawa), tak rozwiązywanie małżeństwa kościelnego jest zupełnie niezależne od rozwodu cywilnego.

Rozwód Kościelny

 Wynika to z art. 10 Konkordatu:

3. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej.

Czyli tylko władza kościelna, na gruncie przepisów prawa kanonicznego, może decydować o dalszych losach kościelnego małżeństwa. Może zdarzyć się sytuacja, że na gruncie prawa cywilnego doszło do rozwodu i następnie do zawarcia nowego małżeństwa, podczas gdy w świetle prawa kanonicznego wciąż ważne jest pierwsze małżeństwo.
W prawie kanonicznym nie istnieje wyrażenie „rozwód”. Jak wspomniałem wcześniej, wynika to z doktrynalnego podejścia do małżeństwa – trwałego i nierozerwalnego. Mimo to, że forma „rozwód kościelny” jest błędna, dla ułatwienia zrozumienia tekstu, będę się nią posługiwał do końca artykułu. Należy jednak pamiętać, że poprawnie powinno się stosować określenie „stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego”.

Procedura rozwodu kościelnego
Tak jak wszystko związane z prawem, tak i rozwód kościelny posiada pewną procedurę, której należy przestrzegać. Zasadą podstawową jest, że nieważność stwierdza Sąd Biskupi. To właśnie do odpowiedniego Sądu Biskupiego (to, który Sąd Biskupi jest właściwy dla rozwodu określa się na podstawie miejsca zawarcia małżeństwa – sprawdzamy więc w Internecie, który Sąd jest przypisany do diecezji w której zawarliśmy małżeństwo) kierujemy tzw. skargę powodową o nieważność małżeństwa. Jest to w czystej postaci odpowiednik pozwu z prawa cywilnego. Przykładowy wzór skargi powodowej na stronach Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

http://www.archidiecezja.pl/upload/files/Skarga_powodowa.doc

W rozwinięciu należy dokładnie opisać przebieg małżeństwa. Tzn. piszemy gdzie małżeństwo zostało zawarte, jakie mogą być powody unieważnienia, które z małżonków pierwsze odeszło, jakie były stosunki przedmałżeńskie przyszłych małżonków etc. Wskazujemy dowody i powołujemy świadków – najlepiej, aby było ich kilku.

Po złożeniu naszej skargi Sąd przystąpi do jej rozpatrzenia. W pierwszej fazie musi określić tytuł, z jakiego będzie toczyło się postępowanie. Na tym etapie może zostać wysłuchana druga strona, zaś Sąd określi tzw. „formułę wątpliwości”. Następnie rozpoczyna się postępowanie dowodowe, w czasie którego bardzo często duże znaczenie mają biegli, którzy mogą określić, czy faktycznie istnieje dany problem.

Gdy postępowanie dowodowe zostanie zamknięte, rozpoczyna się tzw. etap publikacji akt, podczas którego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (na żadnym innym etapie nie jest to możliwe!). Ma tutaj miejsce tzw. głos obrończy za nieważnością małżeństwa, zaś na koniec głos zabiera Obrońca Węzła Małżeńskiego, który ma przedstawić argumenty przeciw stwierdzeniu nieważności. Na koniec Sąd wydaje wyrok I instancji. W prawie kościelnym istnieje zasada dwóch zgodnych wyroków, aby strony mogły w przyszłości zawrzeć nowe małżeństwo. Wyrok I instancji musi znaleźć potwierdzenie w jeszcze jednym wyroku albo odpowiednim dekrecie zatwierdzającym go.

W czasie rozwodu warto jest skorzystać z usług profesjonalnych adwokatów kościelnych, których pomoc na każdym etapie postępowania może okazać się niezbędna. Być może taka usługa jest dość kosztowna, lecz nie zapominajmy, że z punktu widzenia Kościoła jest rzeczą niezwykle trudną uzyskać korzystny dla nas wyrok.

Przesłanki stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Wiek – kan. 1083 (podane numery artykułów dotyczą Kodeksu Prawa Kanonicznego)
Ograniczeniem wiekowym jest 16 lat dla mężczyzny i 14 lat dla kobiety. Pamiętajmy jednak, że małżeństwo zawarte pomiędzy tak młodymi małżonkami nigdy nie będzie ważne w świetle prawa cywilnego (tam mamy do czynienia z barierą wieku 18 lat, przy czym jest możliwy wyjątek, stwierdzony przez sąd, dla 16 letniej kobiety). Konferencja Episkopatu może ustalić wyższy wiek dla zawarcia małżeństwa.

Impotencja i bezpłodność – kan. 1084 w zw. z kan. 1098

Impotencja powoduje nieważność małżeństwa „z samej jego natury” – pamiętajmy, że w świetle prawa kościelnego natura małżeństwa zasadza się właśnie między innymi na skonsumowaniu go – wszak celem małżeństwa jest zawarcie rodziny i spłodzenie potomków.

Bezpłodność jest regulowana nieco inaczej. Sama w sobie nie stanowi przeszkody do zawarcia małżeństwa ani nie stanowi podstawy do stwierdzenia jego nieważności. Należy jednak czytać ten artykuł w związku z kan. 1098, czyli jeśli małżonek przed zawarciem małżeństwa wiedział o tym, że jest bezpłodny i nie poinformował o danym fakcie współmałżonka, wtedy zawarł małżeństwo, które jest nieważne.

Istnienie wcześniejszego małżeństwa – kan. 1085
Jeśli wcześniej zostało zawarte małżeństwo, nie można w świetle prawa kościelnego zawrzeć nowego małżeństwa, zanim stare małżeństwo nie zostanie rozwiązane lub uznane za nieważne przez Sąd Biskupi. Czyli nawet jeśli istnieją ewidentne przesłanki stwierdzenia nieważności pierwszego małżeństwa (np. współmałżonek był impotentem) albo przesłanki rozwiązania go (nie doszło do skonsumowania małżeństwa) i tak należy rozwiązać przed Sądem Biskupim dawne małżeństwo z dopełnieniem wszystkich procedur.

Małżeństwo pomiędzy ochrzczonym a nie ochrzczonym – kan. 1086 w zw. z kan. 1125 i 1126
Podstawową zasadą jest zakaz małżeństwa pomiędzy członkiem Kościoła Katolickiego a osobą spoza Kościoła. W tym wypadku o przynależności do Kościoła stanowi chrzest i brak dokumentów stwierdzających odstąpienie od wiary. Oczywiście istnieje możliwość zawarcia małżeństwa pomiędzy ochrzczonym a nie ochrzczonym, jednak jest do tego potrzebna zgoda ordynariusza.

Święcenia kapłańskie bądź śluby czystości w instytucie zakonnym - kan. 1087 i 1088

Porwanie – kan. 1089
Nieważne jest małżeństwo gdy mężczyzna uprowadził kobietę i zmusił ją do zawarcia owego małżeństwa, chyba, że po uwolnieniu kobieta sama wyraziła taką wolę.

Spowodowanie śmierci w celu zwolnienia z obowiązku małżeńskiego – kan. 1090
Jak wiemy, jedynym prawdziwie skutecznym końcem małżeństwa kościelnego jest śmierć współmałżonka. Jeśli jednak w celu zawarcia nowego małżeństwa jakaś osoba zabije swojego współmałżonka lub współmałżonka osoby którą chce poślubić, wtedy kolejne małżeństwo będzie nieważne. Nie chodzi tutaj tylko o bezpośrednie spowodowanie śmierci – może to być wina także moralna (np. podżeganie, pomocnictwo etc.).

Pokrewieństwo – kan. 1091
Zakazane są wszelkie małżeństwa w linii prostej (np. syn – matka, wnuk – babcia). Prawo kościelne znacznie ostrzej traktuje małżeństwa między krewnymi w linii bocznej niż prawo cywilne – wg. prawa polskiego zakazane jest tylko małżeństwo między rodzeństwem, zaś według prawa kościelnego zakazane są wszelkie małżeństwa między krewnymi w linii bocznej aż do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli np. małżeństwo kuzyna i kuzynki będzie dopuszczalne przez prawo świeckie, natomiast prawo kościelne zabrania tego). Tak samo zakazane jest małżeństwo między powinowatymi w linii prostej (czyli np. mąż, po śmierci żony, nie będzie mógł się pobrać z jej matką). Również zakazane jest małżeństwo pomiędzy osobami związanymi węzłem adopcji aż do drugiego stopnia w linii bocznej (czyli zakazane będzie zarówno małżeństwo z przybraną córką jak i z jej siostrą).

Inne istotne przesłanki nieważności małżeństwa

Powody natury psychicznej – kan. 1095
Można wyróżnić tutaj 3 podstawowe przesłanki, które wykluczają możliwość skutecznego zawarcia małżeństwa:
  •  niepełnosprawność umysłowa – tzw. „pozbawienie wystarczającego używania rozumu” – czyli de facto, jeżeli niepełnosprawność umysłowa danej osoby jest tak duża, że uniemożliwia ona racjonalne podejmowanie decyzji,
  • zaburzenia psychiczne w postrzeganiu praw i obowiązków małżeńskich – czyli sytuacja w której dana osoba, przez wzgląd właśnie na zaburzenia psychiczne, nie jest w stanie prawidłowo rozpoznać swoich obowiązków małżeńskich,
  • przyczyny natury psychicznej, które uniemożliwiają podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich.

Nieświadomość konieczności współżycia małżeńskiego – kan. 1096

W wypadku nieletnich istnieje konieczność uświadomienia im, że małżeństwo wiąże się z koniecznością współżycia seksualnego nakierowanego na posiadanie potomstwa. Brak takiej świadomości może skutkować nieważnością małżeństwa.

Błąd co do osoby i co do przymiotu osoby która ma zostać małżonkiem – kan. 1097

Podstęp – kan. 1098
Chodzi tu o sytuację, kiedy dana osoba specjalnie wprowadziła drugą w błąd, zatajając czy ukrywając jakąś swoją cechę niezbędną dla istnienia węzła małżeńskiego albo wbrew rzeczywistości przypisując ją sobie.

Błąd co do sakramentu – kan. 1099

Zawarcie małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości – kan. 1102

Rozwiązanie węzła małżeńskiego

Mimo podstawowej zasady dotyczącej nierozerwalności małżeństwa, istnieje jednak od niej wyjątek. Ma on miejsce (kan. 1142) gdy małżeństwo nie zostanie „dopełnione”. Oznacza to, że tzw. rozwód w najczystszej jego postaci jest dopuszczalny, jeśli nie doszło do współżycia seksualnego między małżonkami.

Michał Jezierski
Skomentuj (132)
Oceń3.90 / 29

Podobne w temacie Prawo rodzinne

Skomentuj Rozwód Kościelny

Gość
Arletta Bolesta
Sobota | 21 Lis 15, 07:18
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
proces należy prowadzić z konkretnego tytułu, radzę zbadać wszystkie wymienione w KPK.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
zatwierdzona przez właściwą władzę kościelną
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 20 Lis 15, 21:15
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyCzy moge starać się o rozwód kościelny - my jedno dziecko. Mąż wiedział o mojej chorobie genetycznej. Przed ślubem miałam jedna operacje po ślubie druga.
Nie cały rok po ślubie zaczęło się psuć unikał seksu kontaktu. Uważa że seks nue jest konieczny i bliskość w sensie przytulanie wychodzenie gdzieś razem. W lipcu 2014 założył konto na...więcej »
Arletta Bolesta
Niedziela | 25 Paź 15, 09:35
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnySzanowna Pani,
skoro nie miała Pani ślubu cywilnego, to może go teraz zawrzeć.
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
(specjalista w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego)
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 24 Paź 15, 17:36
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam:)mam pytanie i wielki problem...22 lata temu bralam ślub kościelny,cywilnego nie wzielam,a w tamtych czasach nie bylo jeszcze konkordatu...Rozstalam sie z meżem 4 lata temu.Od niedawna mam nowe życie i partnera.Pytanie...Czy z obecnym partnerem moge mieć ślub cywilny???Jak to prawnie wyglada?
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 29 Sie 15, 11:07
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyłodne kwiotki
x
Środa | 26 Sie 15, 15:46
0    nie oceniono 0
x
Re: Rozwód Kościelnydaj se spokój z tą reklamą!!!!!!
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 20 Sie 15, 08:11
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyzdjęcia se wkleja, a co napisałeś, aby się pochwalić, co ty fotograf jesteś?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 20 Sie 15, 08:08
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnya ty to kto? reklamy!!!!!!!!!!!!!!!!!! za darmochę!
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 20 Lip 15, 09:07
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyale reklamy dawać jest łatwo
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 19 Lip 15, 23:38
-3    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWalka o rozwód nie zawsze musi być rzeczą trudną.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 24 Cze 14, 10:06
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyno i jeszcze zakreślają podoba mi się, nie ma co! punkty wzrastają, fajowo!
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 13 Mar 15, 23:04
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam. Jakie mam szanse na unieważnienie małżeństwa, gdy mamy dziecko?
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 13 Mar 15, 23:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyDodam, że rozwód cywilny już jest i nie mieszkamy już razem. pewne jest też to, że nigdy się już nie zejdziemy...przed ślubem byliśmy razem 11 lat , a łącznie=do teraz 19 lat,to jedna wielka pomyłka, a decyzja o ślubie była raczej wymuszona przez rodziców obu stron...?
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 22 Cze 14, 19:25
-3    oceniono 23 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyZachęcamy do korzystania z naszych usług zespół PROKANO
www.prokano.pl
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 14 Cze 14, 11:33
-1    oceniono 13 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyW sprawie stwierdzania nieważności małżeństwa można kontaktować się ze mną pod numerem telefonu 607-841-951 lub za pośrednictwem formularza na moje stronie internetowej. Jestem ekspertem w prawie kanonicznym i chętnie udzielę niezbędnych informacji.
Michał Poczmański
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 5 Maj 14, 01:16
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
przemas1978@poczta.fmja się ożeniłem z miłości z piękną dziewczyną, ale uczyniłem to tylko z tego względu, iż zakładałem, że zakładamy rodzinę, czyli w niedługim czasie po stworzeniu tego związku pojawią się dzieci i powstanie rodzina. niestety Żona jest bezpłodna (ma niedrożne jajowody), ja zaś trwam przy Niej ale czuję się nieszczęśliwy, czuję, że w tej sytuacji...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 5 Maj 14, 04:12
+2    oceniono 6 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
polecam zbadanie sprawy pod kątem wszystkich tytułów prawnych.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
blek
Wtorek | 19 Maj 15, 09:34
0    nie oceniono 0
blek
Re: Rozwód Kościelnyi co z tego ze ma niedrozne jajowody, mozze poddac sie operacji ktora owa niedroznosc usunie, ozeniles sie z milosci....niesadze.....
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 19 Maj 15, 19:14
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyGłupi jesteś. Albo kogoś się kocha albo nie. Nikt do końca nie wie czy jest płodny czy nie, najczęściej wychodzi później jak się małżonkowie zaczynają się dopiero starać. Jak chcesz unieważnić małżeństwo tylko dlatego, że nie możecie mieć dzieci to gratuluje. Moim zdaniem nie kochasz małżonki. MOże rzeczywiście jej to powiedz, bo ja bym nie...
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 24 Sty 14, 07:58
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyty znowu z tym artykułem, jak ciekawy to sam się znajdzie
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 25 Wrz 13, 07:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyMnie też śmieszy, jak wszędzie się "bębni", jaka to są właściwe terminy, ale żeby już zastanowić się nad głębszymi problemami prawnymi, to skąd, lepiej dyskutować czy pisze się skąd czy z kąd. Paranoja!
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 24 Wrz 13, 11:06
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWiększym błędem jest wierzenie w reinkarnację przez katolików niż błędne użycie słów:) To też wskazuje, że powinna nastąpić zmiana nauczania katechezy w szkole: nie paciorek w liceum, ale przełożenie na praktykę. Zasługa księży, że lud niedouczony!
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 17 Wrz 13, 11:54
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnycytuję: "Mimo to, że forma „rozwód kościelny” jest błędna, dla ułatwienia zrozumienia tekstu, będę się nią posługiwał do końca artykułu" Więc może najpierw lepiej nauczyć się czytać a potem komentować:) ps. Gratuluje autorowi ost. postu.....
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 17 Cze 13, 21:47
+1    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelny"rozwód"???"- jest unieważnienie małżeństwa, nie ma rozwodów co do ślubu kościelnego. gratuluję autorowi rozeznania tematu.
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 4 Kwi 13, 15:38
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWItam ,
czy z obecną żoną po 8 latach znajomości wzięliśmy ślub. Rok po ślubie żona zaczęła szukać pracy za granicą i wyjechała. Jest tam już 2 lata. od ponad roku praktycznie nie utrzymuje ze mną kontaktu. Dodam też , że moja żona przestała ze mną współżyć i absolutnie nie było o tym mowy niecały rok po ślubie. Poświęciła się w 200% pracy i...więcej »
Arletta Bolesta
Piątek | 5 Kwi 13, 11:21
+3    oceniono 9 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
jak wielokrotnie w swoich artykułach wspominałam, aby móc zaproponować w każdej sprawie jakiś tytuł, przy zasadności, istnieją odpowiednie pytania, które mogą pomóc jakiś wydobyć. P. wspomina o kilku kwestiach, każdą z nich należy oddzielnie zbadać.
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 17 Lut 13, 22:26
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyDobry wieczór,szukam porady n/t unieważnienia ślubu kościelnego na terenie trójmiasta.Jestem 10 lat po ślubie ,8 miesięcy temu maż zostawił mnie i syna i wyprowadził się by zamieszkać z inna kobieta bo mnie już nie kocha. w pierwszym roku małżeństwa zdradził mnie i z tej zdrady narodziło się dziecko-płaci systematycznie alimenty. Od tego momentu...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 18 Lut 13, 07:25
+1    oceniono 3 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
sprawę należy przeanalizować z wszystkich tytułów, aby móc, przy zasadności, jakiś zaproponować. Gdy jest P. zainteresowana bezpośrednim kontaktem, to proponuję Kancelarię Taucetti, w ramach której działam, ale w przypadku Trójmiasta moje działanie byłoby na drodze elektronicznej, co nie czyni problemu.
Kłaniam się
dr Arletta Bolesta...
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 13 Lut 13, 10:31
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam dziekuje za odp.Ale czy istnieje mozliwosc rozwodu koscielnego za granica po przez polski kosciół jezeli tak to jakie kroki powionnismy podjac i gdzie to zgłosic
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 12 Lut 13, 16:42
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam mieszkam wraz z partnerem za granicą jestesmy po rozwodach czy jest mozliwe uniewaznienie Ślubu Kościelnego,poniewaz chcielibysmy wziaść ponownie Ślub Kościelny?
Arletta Bolesta
Środa | 13 Lut 13, 07:15
+1    oceniono 3 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
istnieją odpowiednie tytuły prawne, na podstawie których może przebiegać proces, każda sprawa wymaga więc na początku odpowiedzi na zapytanie o zasadność poprzez analizę tej sprawy, w tym przypadku Państwa.
Kłaniam się
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 18.30 do godz. 19.00)
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 30 Sty 13, 13:44
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyJak długo czeka się na wyrok II instancji?
Arletta Bolesta
Czwartek | 31 Sty 13, 06:59
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
KPK reguluje, iż proces w II Instancji może trwać pół roku, ale nie wolno zapominać, iż Kodeks dotyczy KK na całym świecie, stąd czas ten może ulec znacznie wydłużeniu (np. z racji ilości spraw w danym Sądzie; opieszałości samych Stron procesowych itp.).
Kłaniam się
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny

a.bolesta@op.pl
12-636-65-41...
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 30 Sty 13, 13:19
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyJak długo czeka się na wyrok II instancji?
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 16 Sty 13, 18:55
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam. mam takie pytanie,czy jest mozliwe uniewaznienie malzenatwa bez drugiego wspolmalzonka? przebywa on w zakladzie karnym i dlugo z tamtad nie wyjdzie. a moja historia w skrocie tak wyglada:wyszlam za maz jak mialam 18 lat, wzielismy slub cywilny po polrocznej znajomosci. rok po cywilny z=wzielismy koscielny poniewaz zaszlam w ciaze....więcej »
Arletta Bolesta
Czwartek | 17 Sty 13, 07:20
+2    oceniono 2 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
proces może przebiegać bez udziału Strony Pozwanej, ale ma mieć Ona zagwarantowane prawo do obrony, a zatem umożliwiony udział w procesie. Proszę podać stąd miejsce pobytu Pani Męża, aby nie było podejrzenia o nadużycie pod tym względem przez Panią.
Kłaniam się
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od...
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 11 Sty 13, 15:58
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam serdecznie potrzebuję rady w sierpniu wzięłam ślub od grudnia od wigilii nie mieszkam z mężem wyprowadziłam się od niego mieszkaliśmy z jego rodzicami. Po ślubie mój mąż się bardzo zmienił woli spędzać czas z mamusią niż ze mną wiecznie się o wszystko czepia z byle powodu się kłócimy moja teściowa też od wszystkiego się wtrąca i za...więcej »
Arletta Bolesta
Sobota | 12 Sty 13, 06:39
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
zapraszam do kontaktu, aby zbadać sprawę pod kątem wszystkich tytułów prawnych. Zawsze wychodzę z założenia, iż lepiej jest zaproponować kilka przyczyn, jeżeli są uzasadnione, aniżeli wyłącznie jedną.
Kłaniam się
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
berka35
Środa | 26 Gru 12, 20:52
0    nie oceniono 0
berka35
Re: Rozwód KościelnyWitam,mam pytanie gdzie trzeba wysłac pozew jakis adres jesli sie mieszka wświetokrzyskim
Arletta Bolesta
Piątek | 28 Gru 12, 06:46
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
skargę powodową zwykle wysła się do tego Sądu Kościelnego, na terenie kompetencji którego został zawarty związek, bądź zam. przyszła Strona Pozwana. Wystarczy zatem odp. sobie na pytanie, na terenie jakiej diecezji wzg. archidiecezji małż. zostało zawarte lub gdzie mieszka Strona Pozwana.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat...
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 25 Cze 12, 23:34
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam
Bylam z obecnym mezem okolo 6 lat z czego rok to narzeczenstwo.W tych czasach mial prace ktore rzucal czasem z powodu picia alkoholu lub niska stawka placy itp obiecywal ze po slubie dopieroo porzadna prace mial bedzie i klamal tak jak.przed zaczyna prace i konczy bierzw zwolnienia mowi ze nie ponizy sie do niegodnej stawki itp i tes pije...więcej »
Arletta Bolesta
Wtorek | 26 Cze 12, 10:34
0    nie oceniono 0
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
kościelny proces o stwierdzenie nieważności Pani małżeństwa można prowadzić z tytułu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3 KPK) po stronie mężczyzny; pojawia się pytanie: czy w chwili zawierania związku Pani Mąż był świadomy treści składanej przysięgi, gdyż pojawia się wówczas...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 26 Wrz 12, 13:59
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam . Mam pytanie. 12 lat temu wzięłam ślub z mężczyzna 14 lat starszym ode mnie(miałam 18 lat i byłam w ciąży). Mój były mąż był pod wpływem alkoholu , ja niestety tego nie zauważyłam, bo uwierzyłam mu , że jest na tabletkach uspakajających. Ksiądz , który udzielał nam ślubu utwierdził mnie w tym dopiero po podpisaniu dokumentów. Do tego cała...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 15 Paź 12, 07:06
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
jednym z tytułów, na podstawie którego może przebiegać proces to niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, być może w tym przypadku zachodzi też brak używania rozumu, gdy P. Mąż nie zdawał sobie sprawy z momentu zawarcia związku. Nie wykluczam innych przyczyn.

Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 11 Lis 12, 00:24
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyA czemuz ty czekalas z tym pytaniem 12 LAT???? Bylo pytac godzine po slubie. Skoro zylas z nim 12 lat to znaczy ze zaakceptowalas takie malzenstwo i zgodzilas sie je potwierdzic. Na rozwod katolicki juz raczej za pozno.
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 3 Lut 12, 11:00
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam !Mam pyatnie nastepujace:moj narzyczony jest Francuzem,swoj pierwszy zwiazk malzenski zawarl w wieku 23 lat ,slub cywilny wzial ze swoja polska narzeczona we Francji natomiast slub koscielny wzial w Polsce.Po 3 latach malzenstwa rozwiodl sie ,wzial tylko rozwod cywilny tutaj we Francji,natomiast rozwodu koscielnego nie bral.Chcielibysmy...więcej »
Arletta Bolesta
Sobota | 4 Lut 12, 07:12
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
ja już Pani odpowiedziałam przez mail kancelarii: iż Pani Narzeczony winien podjąć starania o przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa kościelnego, aby móc zawrzeć związek w Kościele z Panią.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 28 Paź 11, 01:38
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyPROCES O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
Canonica www.prawnikkanonista.pl

W opinii powszechnej proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa często jest błędnie określany jako „rozwód kościelny”. Należy podkreślić, iż trybunały kościelne w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach, po przeprowadzeniu procesu, mogą...więcej »
myszka37
Czwartek | 8 Wrz 11, 11:22
0    nie oceniono 0
myszka37
Re: Rozwód KościelnyWitam,jestem w trakcie sprawy o separację, ponieważ jestem osobą wierzącą i nie mogłam zdobyć się jeszcze na rozwód.Ale wiem, że to kwestia czasu.Mój małżonek porzucił mnie dla innej kobiety, kiedy byłam w ciąży z naszym drugim dzieckiem. Dlaczego mam nie przystępować do komunii po rozwodzie, skoro decyzja o rozstaniu nie była moja, tylko...więcej »
Arletta Bolesta
Piątek | 9 Wrz 11, 07:12
+4    oceniono 6 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
gdy chodzi o kwestię przystępowanie do Komunii św. - nawet po rozwodzie może P. ją przyjmować! Oczywiście, gdy przykładowo nie jest związana P. z innym mężczyzną.

Co do drugiego zagadnienia, aby mówić o sensie przeprowadzania procesu winno się sprawę dokładnie zbadać pod kątem wszystkich tytułów prawnych.

Pozdrawiam
dr Arletta...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 23 Sie 11, 10:22
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam, jestem po rozwodzie ale chciałabym móc przystępować do komunii świętej. Rozwód był bez orzeczenia o winie, były mąż nie chciał mieć dzieci a przysięgał przed ślubem że chce i w trakcie ślubu zataił że był innej wiary, nie było wspólnoty majątkowej przez okres trwania małżeństwa. Jak mogę starać się o rozwód kościelny ? Proszę o pomoc
Arletta Bolesta
Środa | 24 Sie 11, 06:58
+3    oceniono 5 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
pierwsze kroki proszę skierować do właściwego Sądu Kościelnego (jest nim zwykle Sąd właściwy z racji msc. zawarcia związku jak i zam. przyszłej strony pozwanej - to najczęściej dwie wybierane opcje). Tam uzyska P. propozycję tytułu (-ów), na podstawie których można prowadzić proces. Jeżeli jest w stanie P. udowodnić, iż wola Męża - nie...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 8 Sie 11, 22:08
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam mam 31 lat jestem 4 lat po slubie cywilnym bo moj maz byl juz zonaty. chcemy sie starac o jego rozwod koscielny bo nasze dzieci niedlogo maja komunie i sobie nie wyobrarzam nie moc przystapic do komuni sw. no i co niedziele tez. proze o pomoc sos
Arletta Bolesta
Wtorek | 9 Sie 11, 06:58
+4    oceniono 6 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
tak jak już wielokrotnie m.in. na tym forum pisałam, aby wszcząć proces, na początku winno odp. sobie na pytanie: z jakiego tytułu (-ów) można go prowadzić, w tym celu dokonuje się dokładnej analizy, tak okresu przed, jak i poślubnego.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do...
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 7 Gru 11, 21:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnychciałbym wziac rozwod koscielny z tego powodu iz moja zona biorac slub ze mna wpisała w swoim pamietniku i mowiła mi ze mnie nie kocha
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 7 Gru 11, 21:44
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyze kocha innego itd
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 28 Lip 11, 13:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam. mam 23 lata. za mąż wyszłam raczej z przymusu w wieku niecałych 19 lat gdyż byłam w piątym miesiącu ciąży.mąż jest o mnie chorobliwie zazdrosny,ale przed ślubem zapewniał mnie że się zmieni i to można powiedzieć mnie przekonało tym bardziej że byłam w ciąży,choć nawet w dzień ślubu nie byłam pewna czy dobrze robię. teraz znęca się nade...więcej »
Arletta Bolesta
Piątek | 29 Lip 11, 06:55
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam serdecznie,
proces można prowadzić w P. przypadku z tytułu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie mężczyzny, naturalnie nie wykluczam też innych przyczyn.
P. wspomina o braku pewności co do zawarcia związku, warto jednak odp. na pyt. czy P. w ogóle chciała wychodzić za mąż, jeżeli nie,...więcej »
patipw
Sobota | 18 Cze 11, 17:11
0    nie oceniono 0
patipw
Re: Rozwód KościelnyMyślę że zamiast domysłów najlepsza jest jednk fachowa porada. Uniwersalny, niezależny od miejsca zamieszkania sposób podaje Wam tu: http://poradniasalomon.pl ->tutaj znajdziecie formularz kontaktowy z opcją zadania pytania prawnikowi za free.
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 12 Cze 11, 00:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam. Wyszłam za mąż we wrześniu 2010 roku moje małżeństwo było błędem ponieważ mój mąz wogóle nie jest za mna tylko za swoją mama i mnie traktuje żle itd chchialam to uratowac i mieszkać z nim osobno bez rodziców on jednak powiedział ze nie bo on do końca zycia bedzie słuchał mamy i on sie nigdzie nie wyprowadzi a mieszalismy z jego...więcej »
Arletta Bolesta
Niedziela | 12 Cze 11, 09:31
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
jeżeli sugeruje P. uzależnienie P. Małżonka od Jego Rodziców, to proces można prowadzić w oparciu o niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie mężczyzny. Naturalnie trzeba zastanowić się nad udowodnieniem istnienia tej niezdolności już na podstawie jakichś okoliczności przedślubnych. Nie...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 9 Cze 11, 17:27
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyhttp://rozwodcywilnyrozwodkoscielny.blogspot.com/
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 2 Cze 11, 20:26
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam spotykam się obecnie z kimś kto jest w trakcie rozwodu cywilnego, ja jestem osoba wierzącą i nie wyobrażam sobie dalszego życia z rozwodnikiem ponieważ nie zaakceptuje tego moja rodzina. Czy mój partner ma szansę na rozwód kościelny jeżeli po pół roku małżeństwa żona odeszła z innym?
Arletta Bolesta
Piątek | 3 Cze 11, 07:02
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
dla procesu kościelnego czymś istotnym jest dokładne zbadanie historii okresu przed i poślubnego. Dla przykładu, są naturalnie różne wymogi, gdy chodzi o objętość pozwu, ale zaleca się w niektórych Sądach Kościelnych, aby skarga miała nawet pięć stron (naturalnie należy podejść do tego w sposób logiczny i dostosować il. do danego...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 11 Sie 14, 20:53
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWITAJ W KLUBIE :(
Alexa
Środa | 20 Kwi 11, 11:36
0    nie oceniono 0
Alexa
Re: Rozwód KościelnyWitam
mam 26 lat.Wyszłam za mąż mając 20 lat. Głównym powodem dla którego zdecydowałam się na ślub było dziecko, które musiałam urodzić w tak młodym wieku ze względu na chorobę. Już przed ślubem wiedziałam,że coś się dzieje złego. Mój przyszły mąż wiedział,że jestem osobą wierzącą i nie znoszę alkoholu. Jak się później okazało okłamał mnie,...więcej »
Arletta Bolesta
Czwartek | 21 Kwi 11, 07:11
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
proces w P. przypadku można poprowadzić z tytułów: niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie mężczyzny, wykluczenia zgody małżeńskiej po stronie kobiety. Być może warto zastanowić się też nad innymi.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz....
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 11 Kwi 11, 15:33
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyMusiałbym poznać więcej szczegółów, wtedy mógłbym stwierdzić czy faktycznie istnieją przyczyny powodujące nieważność Pani małżeństwa.
Zapraszam na konsultacje prawną w celu rozwiania wątpliwości.
biuro@kancelariaprawakanonicznego.pl
em
Czwartek | 7 Kwi 11, 12:11
0    nie oceniono 0
em
Re: Rozwód KościelnyWitam
Jestem rok po ślubie, nie posiadam jeszcze rozwodu cywilnego, jednak poważnie zastanawiam się nad podjęciem kroków w jego stronę. Moja sytuacja przedstawia się następująco: z moim mężem znaliśmy się przed ślubem 2 lata, już w czasie tej znajomości zastanawialiśmy się czy oby na pewno wspólne życie będzie dobrą drogą. Wątpliwości jednak...więcej »
Arletta Bolesta
Piątek | 8 Kwi 11, 06:54
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
za mało pisze P. o szczegółach, a zatem: czy chciała P. tego związku, jakiego rodzaju problemy miały miejsce przed i po ślubie itp.
Radzę spróbować udanie się do Sądu Kościelnego (msc. zawarcia związku względnie zam. przyszłej strony pozwanej), aby otrzymać ew. propozycję tytułu.

Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny...
pytający moderatorów
Wtorek | 29 Mar 11, 12:14
+1    oceniono 1 raz
pytający moderatorów
Re: Rozwód Kościelnyhalooo? czy ktoś moderuje te komentarze? żaden szanujący sie portal nie pozwala na wrzucanie bezczelnych reklam, adresów stron itp. takie wpisy powinny być usuwane, albo czyszczone z danych! przecież w tej dyskusji 60% wypowiedzi to reklamy "adwokatów" okraszone co najwyżej jakiąś ogolnikową poradą...
odpowiadający
Środa | 30 Mar 11, 07:02
+1    oceniono 1 raz
odpowiadający
Re: Rozwód Kościelnyi gdyby nie te jak to nazywasz ogólnikowe porady, to ludzie by pytali, ale nie dostawali by odp., aha i zauważ, że są one darmowe, a mało jest adwokatów dających porady za friko
Zawiedzony Marcin
Sobota | 12 Mar 11, 19:17
0    nie oceniono 0
Zawiedzony Marcin
Re: Rozwód KościelnyWitam
Mam 28 lat jestem 6 lat po rozwodzie (rozwód orzeczony przez sąd jest z winy powódki) mam syna i z tego też względu ożeniłem się, miałem w tedy 20 lat a moja była żona była w ciąży w 6 miesiącu jak braliśmy ślub znałem ją krótko lecz ze względu na ciąże podjąłem obowiązek i założyłem rodzinnę z tą kobietą nasze małżeństwo nie trwało długo...więcej »
Arletta Bolesta
Wtorek | 15 Mar 11, 08:04
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
proces P. można poprowadzić z tytułu niezdolności natury psychicznej do podjecia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3 KPK) po stronie kobiety. Nat. nie wykluczam też innych przyczyn, pod kątem których należy zbadać historię P. związku przed jak i po zawarciu małżeństwa.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny...
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 9 Mar 11, 23:21
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam mam pytanie odnosne tego jak mozna dostac rozwod koscielny. czy udowadniając że małżeństwo zostało zawarte w kłamstwie moge liczyc na jego nieuwarznienie ? sytauacja wyglada nastepujaco gdy poznalam mojego obecnego meza on ciagle klamal i oszukiwal jednak myslalam ze gdy zawrzemy zwiazek małżeński to on sie zmieni ze dotrze do niego ze...więcej »
Arletta Bolesta
Czwartek | 10 Mar 11, 07:01
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
radzę skierować swoje pierwsze kroki do właściwego Sądu Kościelnego (miejsca zawarcia związku względnie zam. strony pozwanej) celem otrzymania propozycji tytułu. Warto też skoncentrować się na chociażby przedmiocie tych kłamstw, ich wadze.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)...
Arletta Bolesta
Czwartek | 10 Mar 11, 07:04
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
radzę pierwsze kroki skierować do właściwego Sądu kościelnego (msc. zawarcia zwiazku względnie zam. strony pozwanej) celem otrzymania tytułu sprawy, warto też skoncentrować się na wadze, treści owych kłamst oraz na innych syt. problematycznych.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz....
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 11 Mar 11, 09:59
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyZa głupotę unieważnień nie powinno się dostawać. Ludzi się nie zmieni jeśli sami tego nie chcą!!!
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 31 Sty 11, 16:37
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam. Myśle bardzo poważnie o uniewaznieniu mojego malzenstwa ale obawiam sie ze bedzie to niemozliwe.Jestem 5 lat po slubie, nie mamy dzieci i nie mieszkamy ze soba juz 3 lata. Maz w trakcie trwania malzenstwa pracowal w delegacji wiec spotykalismy sie zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu a czasem nawet rzadziej. Czy ktos moglby mi powiedziec...więcej »
Arletta Bolesta
Wtorek | 1 Lut 11, 07:03
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
bardzo lapidarnie przedstawia Pani sytuację, zatem trudno jest mi sformułować wniosek czy proces kościelny jest w Pani przypadku zasadny. Powstają pewne przypuszczenia, iż być może jakaś szansa istnieje w ogóle na wszczęcie procesu, co nie oznacza o zaferowaniu wyroku pozytywnego. Dodam natomiast, iż niektóre Sądy Kościelne dysponują...więcej »
Gość MatRat
Niedziela | 30 Sty 11, 21:59
0    nie oceniono 0
Gość MatRat
Re: Rozwód KościelnyWitam. Bardzo chciałbym uniewaznic małzeństwo kościelne. Przed ślubem byłem w związku ze swoją byłą żoną 10 lat. po ślubie zamieszkalismy razem dopiero po miesiacu. W 6 miesiecy po ślubie zeona oswoadczyla mi ze mnie nie kocha i ze odchodzi do innego ktorego poznała wczesniej i wyprowadziła sie. od tej pory nie mieszkalismy razema oni ze sobą...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 31 Sty 11, 07:17
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
naturalnie Pana sytuacja powinna zostać bardziej wnikliwie przeanalizowana aniżeli na podstawie tych paru zdań.
Wg mnie jest sens rozpoczęcia procesu, być może jednym z tytułów byłoby wykluczenie zgody małżeńskiej przez Pana Żonę, ale być może warto też zabrać pod uwagę inne przyczyny, aby zbadać w trakcie procesu każdą z nich....więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 21 Sty 11, 13:01
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyJestem 1,5 roku po ślubie i mam 5 miesięczną córkę.
Gość marta
Wtorek | 11 Sty 11, 15:31
0    nie oceniono 0
Gość marta
Re: Rozwód KościelnyJakie są szanse otrzymania rozwodu kościelnego? Czy jest sens w ogóle się starać? W moim przypadku jest to niedojrzałość małżeńska, i przymus z powodu ciąży...
Arletta Bolesta
Czwartek | 13 Sty 11, 07:08
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
wspomina Pani o niedojrzałości, można zaliczyć ją do jednej z wad konsensu małżeńskiego, tj. niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po właściwej stronie, także istnieje możliwość prowadzenia procesu z tytułu przymusu i bojaźni, aczkolwiek propozycja obu tytułów powinna nastąpić po wnikliwej analizie...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 19 Sty 11, 16:42
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyRe: Rozwód Kościelny
To wszystko jest po prostu złudne!!! Ludzie idą do sądu po rozwód i go uzyskują bez większego wkładu pieniędzy. Mam już rozwód cywilny. Pozew napisałam sama, a kosztów sądowych została zwolniona z powodu małych dochodów. Chciałam unieważnić w świetle Kościoła moje małżeństwo, ale jestem załamana wysokością kosztów!!! Czy...
Arletta Bolesta
Piątek | 21 Sty 11, 06:59
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
zawsze może Pani prosić, albo o rozłożenie na raty, albo o umorzenie kosztów.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
a.bolesta@op.pl
lizzzaczek
Czwartek | 26 Maj 11, 20:07
0    nie oceniono 0
lizzzaczek
Re: Rozwód Kościelnywiecie co kiedys taki starszy pan powiedział mi ze w bibli jest napisane ze jeśli mężczyzna nie chce kobiety to może ją odesłac,wiec samo mówi za siebie,a kościół zamiast dawac go to zbija fortune od ludzi,wiec jest możliwosc rozwodu bez żadnych ceregieli,a kościół sie tylko na tym bogaci!!!! ten pan co mi to mówił juz jest bardzo starym...więcej »
kamjes
Niedziela | 5 Gru 10, 19:58
0    nie oceniono 0
kamjes
Re: Rozwód KościelnyCzy mam mozliwosc uniewaznienia zwiazku , jezeli jestem juz 20 lat po rozwodzie cywilnym?

Tadeusz
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 6 Gru 10, 08:57
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
czas wkroczenia na drogę procesu kościelnego nie stoi na przeszkodzie do starania się o stwierdzenie nieważności zawartego przez siebie małżeństwa, aczkolwiek mogą pojawić się trudności, jak przykładowo: posiadania odpowiednich dowodów, problemy w odtworzeniu faktów.
Pozdrawiam
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
12-636-65-41 (od...
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 20 Lis 10, 14:54
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyja polecam pogorzelscy.pl tel. 668 475 901 zapłaciłam tylko 2000 tys netto za obie instancje !!!
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 22 Lis 10, 07:31
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyA ja polecam sam sąd jak sprawa ewidentna:)
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 20 Lis 10, 14:25
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnykancelaria która mi pomogła rzeczywiście to pogorzelscy inni tylko próbowali mnie naciągać, nie polecam tych pseudo adwokatów
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 1 Lip 11, 21:34
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyHEHE JASNE REKLAMA DLA DZIECI Z 6 KLASY
IBP
Piątek | 29 Paź 10, 12:53
0    nie oceniono 0
IBP
Re: Rozwód KościelnyRozwód Kościelny Profesjonalna asysta prawna w zakresie uzyskania stwierdzenia nieważność , rozwodu kościelnego tel 660.864.175 - www. rozwodykoscielne.com
Arletta Bolesta
Piątek | 29 Paź 10, 07:33
0    oceniono 2 razy
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
proponuję Panu, aby udał się Pan do właściwego Sądu kościelnego celem dokładniejszej analizy Pana sytuacji. Z przymusem mamy do czynienia wówczas, jeżeli nie miałby Pan przed sobą innego wyjścia, oraz gdy rzeczywiście można mówić o presji zewnętrznej.
Być może w grę wchodzi wykluczenie Przez Pana zgody małżeńskiej, w przypadku braku...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 28 Paź 10, 23:42
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnynachalność reklam ? W sądzie kościelnym tak Ci doradzą, że " wygrasz" . Po co im obrońca węzła małżeńskiego żeby Ci pomóc? Jak skorzystałam z kancelarii prawnej i sprawa toczy się w II instancji. nie korzystałam z warszawskiej Kancelarii gdzie chcieli prawie 5 tyś.
A Ci co się reklamują to są prawnicy?.........
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 28 Paź 10, 23:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnytylu ogłasza się.... same orły
prezes9701@wp.pl
Czwartek | 28 Paź 10, 10:33
0    nie oceniono 0
prezes9701@wp.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam
Jestem bardzo zainteresowany takim rozwodem bo do ślubu zmusili mnie rodzice bo moja partnerka była w ciąży i mama ki powiedziała ze tak powinno być.
Małżeństwo trwało 10 miesięcy z czego 7 mieszkałem za granica.
Ja odszedłem od żony bo miałem już dość kłótni o wszystko.
Teraz od 3 lat mieszkam za granicą ale staram się być w domu...więcej »
rozwodykoscielne.com
Poniedziałek | 25 Paź 10, 20:53
0    nie oceniono 0
rozwodykoscielne.com
Re: Rozwód KościelnyProfesjonalna asysta prawna w zakresie uzyskania stwierdzenia nieważność , rozwodu kościelnego tel 660.864.175 - www. rozwodykoscielne.com
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 18 Paź 10, 13:10
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyProfesjonalna pomoc w sprawach o nieważność małżeństwa.
tel. 661 437 833
j_ko2@wp.pl
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 20 Wrz 10, 03:15
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyogolnie rozumiem wszytskie kryteria wiadomo przed bogiem sie przysięgało ale jestem w takiej sytyacji ze wziełam ślub jak byłam młoda wogóle nie wiedziałm tak naprawde co to znaczy i byłam w tym zwiazku przez 8 lat ale co z tego ze niby sie kochalismy bo to raczej przyzwyczajenie ale oklamywalam swojego partnere bo niechcialam miec dzieci a on...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 20 Wrz 10, 08:51
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
być może przyczyną do stwierdzenie nieważności Pani związku małżeńskiego będzie: niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich przez Panią, albo wykluczenie przez Panią dobra potomstwa.

dr A. Bolesta
adwokat kościelny
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
a.bolesta@op.pl
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 17 Cze 10, 17:48
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyjestem bardzo zaskoczona brakiem właściwego rozeznania i podstawowej wiedzy! W KOŚCIELE KATOLICKIM NIE MA ROZWODÓW!!! można mówić jedynie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, a to jest zasadnicza różnica! Uważam, że autor wprowadza wszystkich czytelników w błąd i przyczynia się do upowszechnienia tego błędnego podejścia! oczywiście rozumiem z...więcej »
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 26 Kwi 10, 08:22
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
dlatego polecam udanie się do właściwego sądu kościelnego celem rozeznania sytuacji.
W przypadku innych zapytań:
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 25 Kwi 10, 21:21
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyJa rowniez jestem zainteresowana lecz mam obawy czy w moim przypadku jest to mozliwe, poniewaz mam 2 dzieci a maz odszedl od nas do innej kobiety. Agnieszka
Arletta Bolesta
Wtorek | 13 Kwi 10, 17:28
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Rozwód KościelnyWitam,
osoby zainteresowane kościelnym procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
jko
Sobota | 6 Mar 10, 18:45
0    nie oceniono 0
jko
Re: Rozwód KościelnyAdwokat kościelny Diecezji Włocławskiej udziela bezpłatnych porad, a w sprawach powyższej Diecezji udziela bezpłatnej pomocy.
tel. 661 437 833
Darek z Trójmiasta
Wtorek | 9 Lut 10, 17:08
0    nie oceniono 0
Darek z Trójmiasta
Re: Rozwód KościelnyMoja znajoma skorzystała z kancelarii kanonicznej i oni wszystko za nią przygotowali. Ponoć bardzo dobra obsługa i przede wszystkim kompetencje.
kanon85
Środa | 6 Sty 10, 11:36
0    nie oceniono 0
kanon85
Re: Rozwód Kościelnyzapraszam osoby zainteresowane wszczęciem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego. świadczę pomoc prawną w tym zakresie www.kancelariaprawakanonicznego.pl
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 6 Lis 09, 20:27
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam nazywam się Bożena ,wyszłam za mąż w wieku 17 lat ,teraz mam 32 i rozwodzę się cywilnie.mój mąż zdradzał mnie ,obecnie ma dziecko ze swoją kochanką i wychowuje jej 4 dzieci ,zawsze był lekkoduchem,i nie umiał racjonalnie oceniać sytuacji .jedno z moich dzieci ma ADHD podobno odziedziczone po ojcu ,ojciec nigdy nie badał się neurologicznie...
ewa555
Piątek | 6 Lis 09, 21:23
0    nie oceniono 0
ewa555
do BożenyTrudno odpowiedzieć.
to zależy m.in. od tego jaką chorobę neurologiczną ma twój mąż, jaki charakter miały zdrady, a jeszcze kwestia twojego młodego wieku. może ty byłaś "zbyt młoda" na zawarcie małżeństwa?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 29 Paź 09, 21:17
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam. Jestem prawnikiem, adwokatem kościelnym specjalistą z dziedziny prawa kanonicznego. Od kilku lat świadczę pomoc w zakresie przygotowania i prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Mam w tej materii dużą wiedzę, doświadczenie i realne sukcesy w działaniu. Jeśli mogę pomóc - zapraszam. Krzysztof Juszczyk -...
bar
Sobota | 20 Lut 10, 19:59
0    nie oceniono 0
bar
Re: Re: Rozwód Kościelnyto jest reklama usług prawniczych!!!
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 7 Lip 10, 12:50
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnyno i co z tego...?? masz jakiś problem...?? naucz się tyle co on i też się reklamuj... Typowy polaczek...sam nic nie zrobi a na innych szczeka...
Arletta Bolesta
Czwartek | 15 Kwi 10, 14:14
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Re: Rozwód KościelnyWitam,
w sytuacji starania się o stwierdzenie nieważności zawartego związku radzę pierwsze kroki skierować do właściwego sądu kościelnego (msc. zawarcia związku względnie zamieszkania strony nie wnoszącej pozwu) celem rozeznania sytuacji (ew. propozycja tytułu) jak i uzyskania inf. dot. szczegółów.

W przypadku innych zapytań:...więcej »
Arletta Bolesta
Piątek | 16 Kwi 10, 11:39
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Re: Rozwód KościelnyWitam,
w przypadku zapytań z dziedziny kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 15 Sie 10, 18:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam mam pytanie aby uzyskac uniewaznienie ślubu kościelnego trzeba mieć rozwód cywilny czy mozna prowadzic dwa rozwody w jednym czasie
do dagi
Wtorek | 20 Paź 09, 09:33
0    nie oceniono 0
do dagi
Re: Rozwód Kościelnykażdy proces jest indywidualny i odpowiedź na te pytania nie jest łatwa. czy trudny - to zależy od sprawy, od sądu, i od ciebie. proces trwa tak ok. 2 lat, zacząć przez kontakt z sądem diecezji w której zawierałaś ślub, tam powinni udzielić ci potrzebnych informacji i pokierować: co i jak.
Dagmara Z.
Poniedziałek | 19 Paź 09, 13:40
0    nie oceniono 0
Dagmara Z.
Re: Rozwód KościelnyWitam,czy może Pan mi powiedzieć czy taki proces jest bardzo trudny? Troszkę się wacham jesli chodiz o wszytskie te rzeczy.. ile to trwa jak sie załatwia i jak zaczać?
Dziekuje z gury
Dagmara Z.
kancelaria-veritas.com
Wtorek | 20 Paź 09, 17:18
0    nie oceniono 0
kancelaria-veritas.com
Re: Re: Rozwód Kościelny"trudny" to raczej nieodpowiednie słowo. Proces trwa długo- średnio rok w 1 instancji i pół roku w 2 instancji, ale są sądy gdzie proces potrafi trwać nawet 5 lat.
Rozpoczęcie procesu wiąze sie z napisaniem skargi powodowej.

Zapraszam na stronę kancelaria-veritas.com
Arletta Bolesta
Poniedziałek | 12 Kwi 10, 16:39
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Re: Rozwód KościelnyWitam,
pierwsze kroki proszę skierować do właściwego sądu kościelnego, zwykle chodzi o sąd miejsca zawarcia związku albo zamieszkania strony nie wnoszącej pozwu, tam otrzyma Pani propozycję tytułu, jak i dowie się szczegółów sprawy, gdyż każdy sąd ma pod tym względem swoją specyfikę.
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz....
Poradnia Kanoniczna -
Piątek | 16 Paź 09, 15:43
0    nie oceniono 0
Poradnia Kanoniczna - "Rozwody Kościelne"
Re: Rozwód KościelnyWszystkich zainteresowanych stwierdzeniami nieważności małżeństwa zapraszam na stronę:
www.poradniakanoniczna.com.pl

Michał Poczmański
prawnik-kanonista
Arletta Bolesta
Wtorek | 13 Kwi 10, 09:41
+1    oceniono 1 raz
Arletta Bolesta
Re: Re: Rozwód KościelnyWitam,
osoby zainteresowane kościelnymi procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
a.bolesta@op.pl
12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)
dr Arletta Bolesta
adwokat koscielny
Kancelaria Prawa Kanonicznego VERITAS
Wtorek | 20 Kwi 10, 09:58
0    nie oceniono 0
Kancelaria Prawa Kanonicznego VERITAS
Re: Re: Re: Rozwód KościelnyZapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie
www.kancelaria-veritas.com
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 15 Wrz 10, 16:11
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyBezczelność i bezkarność reklam prawników powala....
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 27 Paź 10, 19:13
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnynachalność reklam ? W sądzie kościelnym tak Ci doradzą, że " wygrasz" . Po co im obrońca węzła małżeńskiego żeby Ci pomóc? Jak skorzystałam z kancelarii prawnej i sprawa toczy się w II instancji. nie korzystałam z warszawskiej Kancelarii gdzie chcieli prawie 5 tyś.
A Ci co się reklamują to są prawnicy?.........
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 28 Paź 10, 21:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnynapisz mi skargę za darmo
Załamana
Wtorek | 18 Sty 11, 20:49
0    nie oceniono 0
Załamana
Re: Rozwód KościelnyTo wszystko jest po prostu złudne!!! Ludzie idą do sądu po rozwód i go uzyskują bez większego wkładu pieniędzy. Mam już rozwód cywilny. Pozew napisałam sama, a kosztów sądowych została zwolniona z powodu małych dochodów. Chciałam unieważnić w świetle Kościoła moje małżeństwo, ale jestem załamana wysokością kosztów!!! Czy jestem w błędzie i...
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 17 Mar 11, 09:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyJest Pani w wielkim błędzie, koszty nie są duże, i zawsze można być z nich zwolnionym, lub mogą być one zmniejszone.
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 13 Kwi 12, 22:38
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód KościelnyWitam serdecznie, ja świadczę tego typu usługi i jeżeli ktoś ma pytania i jakiekolwiek doradztwo to świadczę TO ZA DARMO. Cena za skargę to różnie, a czasami nawet nic jak widzę, że jest problem. Agnieszka Urban-Pogorzelska tel. 668 475 901 pogorzelscy
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 16 Lis 13, 11:10
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Rozwód Kościelnywitam.mam pytanie.jestem po rozwodzie.byłem z byłą żoną łącznie 6 lat w tym 3 w narzeczeństwie.przed ślubem urodził nam się syn.wzięliśmy ślub konkordatowy.przed ślubem jak ksiądz robi wywiad zataiła przede mną że w jej rodzinie występuje choroba psychiczna.całej prawdy dowiedziałem się po ślubie aczkolwiek podejrzewałem już to wcześniej.teraz...więcej »
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Rozwód Kościelny

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl