Polki.pl
kom. (46)

Ochrona praw konsumenta

Zakup żelazka, telewizora czy kina domowego jest miły – pod warunkiem, że z zakupionym sprzętem nie zaczną się jakieś problemy. Wówczas może okazać się, że warunki gwarancji, które zostały nam wręczone w momencie zakupu są niekorzystne lub zakupiony sprzęt jest tak awaryjny, że częściej gości w serwisie niż u was w domu. Jeszcze trudniej jeśli zakupiony sprzęt nie został objęty gwarancją producenta. Wówczas warto sięgnąć do ustawy chroniącej w sposób szczególny prawa konsumenta.

ochrona konsumentówSzczególna ochrona konsumentów ma na celu zagwarantowanie praw w nierównym stosunku pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Podstawowym aktem regulującym uprawnienia konsumenta jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawę tą stosuje się do sprzedaży przez przedsiębiorcę rzeczy ruchomych konsumentowi – pod warunkiem, że nabywa on tą rzecz w celu nie związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Dość skomplikowana definicja zastosowania wspomnianej ustawy sprowadza się jednak do wystąpienia dwóch zasadniczych cech takiego stosunku sprzedaży:
- sprzedaż rzeczy ruchomej musi być dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy. Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć stałą, zorganizowaną działalność zarobkową, prowadzoną w oparciu o wydzielony majątek.
- kupującym jest osoba fizyczna nabywająca rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Umowa sprzedaży, która spełnia wszystkie ze wskazanych powyżej cech podlega reżimowi ustawy, z wyjątkiem jednak sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym lub innym postępowaniu sądowym.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej ustawa nakłada na sprzedającego rozbudowany obowiązek informowania kupującego o właściwościach towaru konsumpcyjnego.
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy sprzedawca jest zobowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Informacja sprzedawcy - sformułowana w języku polskim - powinna w szczególności wskazywać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy. Jeżeli sprzedaż konsumencka stanowi równocześnie umowę zawieraną na odległość, na sprzedawcy ciążą dodatkowo obowiązki informacyjne określone w art. 9 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Najistotniejsze postanowienia powyższej ustawy sprowadzają się do wyłączenia przepisów kodeksu cywilnego odnośnie wad rzeczy w stosunku do sprzedaży konsumenckiej. W tego typu sprzedaży występuje osobne pojęcie – niezgodności towaru z umową.

Towar jest niezgodny z umową jeżeli:
- nie odpowiada podanemu wcześniej przez sprzedawcę opisowi
- nie posiada cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru - towar ma inną barwę, odporność na ogień, wodę, rdzę, posiada inną jakość materiału niż okazana próbka lub wzór,
- nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

ustawa o sprzedaży konsumenckiejW sytuacji, gdy strony umowy nie uzgadniają indywidualnie właściwości towaru (art. 4 ust. 3 ustawy), towar jest niezgodny z umową jeżeli:
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
- jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, np. w zakresie energochłonności, odporności, estetyki, wydajności,
- nie odpowiada oczekiwaniom kupującego, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności nie uwzględnia zapewnień wyrażonych w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszących się do właściwości towaru.

Za niezgodność towaru z umową uważa się także nieprawidłowość w jego zamontowaniu lub uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że towar jest niezgodny z umową i że niezgodność ta istniała już w chwili jego wydania spoczywa na kupującym. Ustawodawca wprowadził jednak domniemanie prawne, że w razie stwierdzenia niezgodności towaru przed upływem 6 miesięcy od jego wydania, należy przyjmować, że niezgodność ta istniała już w chwili wydania.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. W szczególnych sytuacjach kupujący może domagać się również obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy .Uprawnienia tego nie można w żaden sposób wyłączyć postanowieniami umowy łączącej konsumenta z przedsiębiorcą. Warunkiem jest jednak zgłoszenie faktu niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia.

Wybór pomiędzy żądaniem naprawienia towaru, a jego wymianą należy do kupującego. Dlatego też to kupujący zgłaszając fakt wystąpienia niezgodności z umową powinien wskazać przedsiębiorcy który sposób usunięcia wady wybiera.
Naprawa towaru lub jego wymiana powinna nastąpić nieodpłatnie (art. 8 ust. 2 ustawy), a ponadto sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu poniesione przez niego koszty, a w szczególności koszty demontażu, dostarczania, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. W przypadku dostarczenia kupującemu nowego towaru w miejsce niezgodnego z umową sprzedawca nie może żądać od kupującego dopłaty stosownej kwoty w związku ze wzrostem cen (wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r. sygn. akt II CR 485/77 opubl. OSNC 1978/11/211).

prawo konsumenckie W praktyce może również rodzić wiele problemów ustalenie ile czasu ma przedsiębiorca na usunięcie usterki lub wymianę. Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany należy brać pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia. W tym zakresie zawsze powinny decydować okoliczności konkretnego przypadku – realny dla przedsiębiorcy a nie powodujący jednocześnie nadmiernych trudności dla konsumenta. Niecelowość wymiany lub naprawy towaru ma miejsce wówczas, gdy wiąże się dla kupującego z nadmiernymi problemami z dostarczenie, towaru do naprawy lub gdy towar notorycznie ulega awarii, co dla kupującego oznacza, konieczność ciągłego zgłaszania się do sprzedawcy celem dokonania naprawy, a w konsekwencji wiąże się z brakiem możliwości właściwego korzystania z rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy - w odróżnieniu od pozostałych uprawnień kupującego, które mają charakter roszczeń - jest prawem kształtującym. Skorzystanie z tego prawa przez kupującego ma wpływ na sytuację prawną sprzedawcy. Prawo to jest realizowane poprzez oświadczenie złożone sprzedawcy. Co do zasady oświadczenie takie może być złożone w dowolnej formie. Jeżeli jednak umowa została stwierdzona pismem, również odstąpienie od niej powinno nastąpić na piśmie. Kupujący z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien powstrzymać się od dalszego używania rzeczy. Niezbędne jest również ustalenie formy i sposoby zwrotu wzajemnych świadczeń. W praktyce najwięcej problemów jest z ustaleniem kto pierwszy ma wykonać ruch - czy przedsiębiorca zwrócić cenę zakupu czy konsument wydać/odesłać towar? Prawo w tej kwestii pozostaje nieprecyzyjne, bowiem co do zasady świadczenia te powinny być spełnione jednocześnie.


Oceń4.00 / 19

Podobne w temacie Prawo cywilne

Skomentuj Ochrona praw konsumenta

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 15 Lis 14, 12:17
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaJaki jest rzeczywisty czas reklamacji jeżeli "już" po 14 dniach sklep napisał do mnie że podjeto decyzję o przekazaniu reklamacji do ekspertyzy u producenta towaru ???
Przepisy nie chronią konsumentów bo użycie w ustawie zwrotów takich jak " odpowiedniego czasu naprawy" jest smieszne i pozwala na dowolność dot. w załatwieniu sprawy.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 24 Paź 12, 07:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentakupiłem w castoramie kosiarkę spalinową od początku ciekł olej po pierwszej naprawie zmniejszył się troszkę wyciek, ale nie używaną oddałem do następnej reklamacji, a tu odpowiedzieli mi że muszę zapłacić za naprawę ponieważ to moja wina. za pierwszym razem nie a za drugim tak (przypominam że po pirwszej naprawie nie używałem kosiarki) ćo mogę...
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 21 Lut 12, 12:06
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaregenerowałem pąpe paliwową i po pół roku się zepsuła
Misia28
Poniedziałek | 6 Lut 12, 10:28
0    nie oceniono 0
Misia28
Re: Ochrona praw konsumentawitam,kupiłam córce buty ostatniego października 2011r.ubrała je może dwa razy po czym pękł zamek,dałam je do reklamacji,niby naprawili,odebrałam je 5.12,2011 a 6,12,2011 musiałam je oddać znowu do reklamacji gdyż znowu zamek pękł(w szwie) po dwoch tygodniach odebrałam je córka je kilka razy ubrała i potem zaczęły się odklejać podeszwy w obu...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 30 Gru 11, 11:42
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaWitam zakupiłem żelazko, które po dwóch dniach się popsuło-cieknie z niego woda na stopce i z boków. Chciałem je oddać ale sprzedawca stwierdził że było używane i trzeba spisać reklamacje. Czy to jest zgodne z prawem??czy faktycznie nie mogłem go zwrócić
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 15 Gru 11, 15:45
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaPonad 3 tyg.kupiłam w jednej z aptek lekarstwo oraz kilka kosmetyków.Czekałam az 10 dni,kiedy to dopiero po mojej interwencji je zrealizowano.Niestety po otrzymaniu przesyłki jeden z kosmetyku został mi przysłany inny niz zamówiłam.Więc zadzwoniłam do aptki, i poinformowano mnie,ze na następny dzien zjawi się u mnie kurier bym oddała mu ten...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 25 Sie 11, 15:14
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentakupiłam srebrną branzoletkę która po 2 miesiącach noszenia zakleszczyła się na ręce. Zacięło się zapięcie. Aby ją ściągnąć podgięłam śrubokrentem i lekko skrzywiłam. Miałam paragon więc poszłam do sklepu złożyć reklamację. Sprzedawca się zirytował i nie przyjął reklamacji. Mówi że sama zepsułam branzoletkę. Najpierw się zacięła na ręce, porem ją...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 4 Lip 11, 15:27
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentakupiłem dekoder telewizja na karte HD i zepsuł sie mi po 3 dniach dałem do gwarancji . Przyszedł po miesioncu i po 4 dniach sie znowu zepsuł tak samo jak przettem z nowu dałem do gwarancji . Iprzyszedł po miesioncu i szedł tydzień i znowu sie zepsuł i dałem do gwarancji. przyszedł po miesioncu do domu kurierem przysedł fahowiec i podłączył go...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 26 Lut 12, 19:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaProponuje Zainswestować w Słownik ;)
kasiawarnke@wp.pl
Wtorek | 28 Cze 11, 10:58
0    nie oceniono 0
kasiawarnke@wp.pl
Re: Ochrona praw konsumentamam pytanie czy jeśli 2 razy oddałam juz buty do naprawy i naprawili ale za trzecim razem napisalam oswiadczenie że chce pieniądze to muszą mi je dać czy mogą dalej naprawiać w przeciągu dwuch miesięcy buty miałam ubrana na nogach 3 razy. Zapadają mi się pięty i czuć kratkę. Skończy sie lato a ja nie zdąze wynosić tych butów co zrobić.?
guzo102@o2.pl
Środa | 15 Gru 10, 19:48
0    nie oceniono 0
guzo102@o2.pl
Re: Ochrona praw konsumentaczy do reklamacji potrzebne jest pudełko
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 24 Mar 11, 23:31
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaW żadnym wypadku, pudelko jest do ochrony, a nie do magazynowania.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 27 Lis 10, 22:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaco mam zrobić oddałam futerko do pralni i zostało wydane komuś innemu.za pralnie zapłaciłam a ani futerka ani pieniędzy nie oddali
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 27 Paź 10, 15:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaMam pytanie.Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy albo zamówionego towaru od nieuczciwego sprzedawcy.Zamówilem przez internet na ,, Adverts - ogłoszenia ,, srodki odchudzające za 390 zł.Przesyłka przyszła,kolega pobrał i zapłacił za przesyłkę podaną sume.W paczce znajdowały sie dwa drewienka zamiast zamówinego towaru.Na przesyłce jest podany...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Paź 11, 15:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentamhy..najgorsze jest to że paczka nie zostala sprawdzona przy odbiorzze. Paczka o wartosci 390 zl, a co za tym idzie nie jest juz wykroczenie to oszustwo,ale przestepstwem. warto ten fakt zglosic na policje. Organy scigania maja prawo i mozliwosci do scigania takich patologicznych zachowan, ktore na codzien mozna spotkac.
Gość Marek
Środa | 27 Paź 10, 14:57
0    nie oceniono 0
Gość Marek
Re: Ochrona praw konsumentaMam
jasnek
Piątek | 20 Sie 10, 17:58
0    nie oceniono 0
jasnek
Re: Ochrona praw konsumentabla bla bla, historie historiami, ale czy rzeczywiscie jest tak, ze po usterce sprzetu ide do sprzedawcy i wybieram co dalej ? Moge sobie poprostu powiedziec "chce aby sprzet byl wymieniony na nowy"? Z tego tekstu tak wynika. Moge tez powiedziec ze chce zerwac umowe, zwrocic sprzet i dostac spowrotem moje pieniadze? Cy to naprawde tak działa?
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 2 Kwi 10, 18:03
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentawitm :)
niedawno wzielam telefon w play na abonament za telefon doplacalam 400zl.Moim bledem bylo to ze nie sprawdzilam jak dzialaja jego glosniki przy zakupie,zauwazylam to dopiero w domu.Zanioslam go na gwarancje ( trzeszczal glosnik,klawisze 2 nie dzialaly) posiadali go az 3 tyg..to najmniejszy problem gorzej bylo z tym ze telefon dalej byl...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 31 Mar 10, 20:12
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaWitam.

Niedawno kupiłam buty, w pierwszy dzień noszenia obuwia zerwały mi się
uchwyty trzymające sznurowadła, ale na pudełku przeczytałam, że
gwarancji nie podlega między innymi "urwanie uchwytów sznurowadeł". Czy
to zgodne z prawem i rzeczywiście nie mogę oddać butów do gwarancji ?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 24 Mar 11, 23:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaNawet nie do gwarancji, a wymiany na nowe.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 2 Lut 10, 17:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentawitam mam pytanie zrobilem sobie korekte uszu w prywatnej klince po 2 dniach uszy wrocily na miejsce czy mam prawo ubiegac sie o darmowo poprawke
Katherine997
Poniedziałek | 1 Lut 10, 17:32
0    nie oceniono 0
Katherine997
Re: Ochrona praw konsumentaSzanowni Państwo!28.12.09 zamówiłam wersalkę cool 43 firmy Bo-wa-de
www.bowade.pl/produkty/p/126)firmy Bo-wa-de,w sklepie meblowym
\"Motyl\"w Puławach ul.Lubelska55.Wpłaciłam zaliczkę i
czekałam cierpliwie na zamówienie.Po zbyt długim oczekiwaniu(1
m-c)postanowiłam zadzwonić i spytać czy już jest zamówiona
kanapa.Pani z Motyla raczyła...więcej »
Aveniu
Wtorek | 24 Lis 09, 20:13
0    nie oceniono 0
Aveniu
Re: Ochrona praw konsumentaPoradnik bardzo dobry, na bardzo dobrym poziomie. Na pewno się przyda do konkursu z wiedzy o ochronie praw konsumenra
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 19 Lis 09, 21:36
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaRzetelny tekst. Dobry poradnik konsumenta
Gość We-Dwoje.pl PB
Piątek | 30 Paź 09, 09:31
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl PB
Re: Ochrona praw konsumentaCzy jest jakiś sposób na bank, który zawyża ile się da wysokość raty kredytu, tłumacząc się kosztami zakupu waluty? niestety na chwilę obecną nie mogę przewalutować kredytu. Proszę pomóżcie!
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 2 Cze 09, 14:21
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaja szukam porad na http://my_konsumenci.netbird.pl/
Barbara Piątkowska Radom
Wtorek | 22 Gru 09, 14:48
0    nie oceniono 0
Barbara Piątkowska Radom
Ochrona praw konsumenta16.08.2007r zakupiłam telewizor sony w cenie 5.499zł.Po okresie dwuletniej gwarancji telewizor zączął się nagle psuć.Złożyłam reklamację w punkcie zakupu i 25.11.2009r. otrzymałam ekspertyzę,że koszt naprawy będzie wynosił 1.720zł.Jestem emerytką i nie stać mnie na taką naprawę.Myślałam,że firma Sony ma wyroby nie zniszczalne, atu trafiłam na...
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 24 Mar 11, 23:10
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaNo niestety telewizor zepsul sie 3 miesiaczki za pozno, chyba, ze gwarancja telewizora jest dluzsza. Swoja droga ciekawe, ze biedny emeryt nie ma na naprawe, a ma na telewizor za 5,5 tys. Trzeba miec nieźle naklupane w glowce, zeby kupic telewizor za taka kase.
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 29 Maj 09, 12:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaw firmie .p..... nabyłem dekoder do odbioru telewizji cyfrowej przez okres 2 lat płaciłem abonament za coś co nie działa to znaczy zawieszają się kanały lub dekoder samoczynnie się blokuje wielokrotnie zgłaszałem telefonicznie usterki ale to jak kamieniem w mur nie poinformowano mnie również że dekoder jest po naprawach i używany gdzie mogę...
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 7 Maj 09, 14:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentakupiłam buty w piątek po południu. W domu stwierdziąłm, że są niewygone i że nie bede się katowała. Następnego dnia porosilam sprzedawcę o zamiane butów na inne. Zgodził się laskawie, ale resztę (te drugie były tańsze o 30 złotych) musiałam wybrać w "butach". Kupiłam więc ciapy za 25 złotych. Sprzedawca nie chciał mi oddać 5 zł, bo orzekł, ze...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 22 Kwi 09, 12:13
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentalol
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 6 Kwi 09, 17:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaKto może poradzić co zrobić z nieuczciwą firmą ubezpieczeniową?
Pojechałem na wczasy do Hiszpanii. Zasłabłem, zabrała mnie karetka do szpitala. Po kilku godzinach wróciłem do hotelu. Firma ubezpieczeniowa wypięła sie i nie chce pokryć kosztów udzielenia pomocy. Nie odpowiada na listy ze szpitala w Hiszpanii. Szpital po roku zaczął korespondować...więcej »
edytka 888
Środa | 18 Mar 09, 14:50
0    nie oceniono 0
edytka 888
Re: Ochrona praw konsumentaa co ja mam zrobić ???
mam telefon , zespuł mi się wyświetlacz, miałam gwarancję więc oddałam telefon 14stycznia :/ czekałam na naprawę 3 tygodnie , pon tym czasie dowiaduje się ze telefon wrócił ze serwisu , ale wada nadal jest nie naprawiona . po raz kolejny wysyłamy jest do serwisu i trafia tam 4 lutego , i do tej pory nie mam telefonu jest...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 16 Mar 09, 21:46
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaCzy jest jakaś metoda na niesolidny bank, który nie zwraca nadpłaconej kwoty pieniędzy pomimo całkowitej spłaty kredytu?!
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 27 Lut 09, 22:37
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaWitam mam taki problem zamówiłem na allegro towar. wysłałem sprzedawcy mejla z prosba o wysłanie mi paczki za pobraniem na podany adres. sprzedawca odpisał mi ze nie wysle mi tej paczki za pobraniem poniewaz nie posiadam wystarczajacej ilosci komentarzy i ze musze mu wpłacic pieniadze na konto. napisałem mu ze dziekuje ale rezygnuje z tej...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 7 Lut 09, 14:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaWitam.
Proszę powiedzieć jak postępować w takiej oto sprawie:
Do sklepu, w którym kupiłem laptopa, oddałem go do naprawy gwarancyjnej. Naprawa została wykonana ale "po drodze" nastąpiło inne uszkodzenie (pęknięta matryca), za które mam zapłacić choć uszkodzenie nie nastąpiło z mojej winy, a gdzieś na linii sklep - kurier - serwis. Czy...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 25 Gru 08, 11:18
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentaMiałem intrnet ale pżed założeniem zostałem zobowązanie że wrazie kłopotów pżyjadą i naorawią internet i że wkażdej hwili moge zrezygnowć z inernetu po zainstlowaniu internetu podpisałem umowe potem miałem dwie usterki nki naprawili a potem miałe awarie po kilku telefonah powiedzieli że niemuszą ni naprawiać komputer to było w sobote teg samego...więcej »
zbyszek
Wtorek | 11 Lis 08, 17:11
0    nie oceniono 0
zbyszek
Re: Ochrona praw konsumentaWitam koledzy co możecie doradzić i jakie jest wasze zdanie:
A mianowicie zamówiłem Okna z wymianą, przyjechała firma"K....." , zamontowali nie kazali otwierać do następnego dnia żeby wszystko zastygło zresztą była już szarówka jak skończyli, na drugi dzień rano trzeba było umyć nowe ładne okienka ,a tu w pod nalepkami 3 centymetrowe rysy na 1i...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 11 Lip 08, 13:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ochrona praw konsumentabełkot prawny świadczy o notorycznym braku osób które nie potrafią wczuć się w role konsumenta
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Ochrona praw konsumenta

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl