Polki.pl
kom. (3)

Uchylenie lub zmiana orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku odzwierciedla przejście praw spadkowych, które nastąpiło z mocy prawa w chwili otwarcia spadku. Co zrobić jeśli w owym postanowieniu sąd błędnie wskazał krąg spadkobierców?

Art. 679 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje jedyną możliwość wzruszenia (uchylenia lub zmiany) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 679.
§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Podstawą wszczęcia takiego postępowania jest dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż to stwierdził sąd.

Wniosek o wszczęcie postępowania może zgłosić każdy zainteresowany, a więc osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Jednakże w sytuacji, gdy istnieje już prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie spadku, zainteresowaną jego zmianą będzie tylko osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy.
Wniosek składa się do sądu spadku, który wydał wadliwe orzeczenie. Wniosek nie musi dotyczyć całego postanowienia, lecz - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - orzeczenia co do nabycia spadku w ogólności lub tylko co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, albo części rozstrzygającej o wkładzie gruntowym w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
Z racji tego, że wniosek nie zawiera roszczenia – nie ulega przedawnieniu.
Przedmiotem wniosku w trybie art. 679 może być wyłącznie postanowienie prawomocne. Orzeczenie nieprawomocne bowiem jest wzruszalne w drodze apelacji.

Jednak nie w każdym wypadku taki wniosek można zgłosić. Osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu – a jednocześnie wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym taką możliwość.
Postępowanie o zmianę prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku jest w istocie swej postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku, w związku z czym mają tu zastosowanie wprost art. 669-678 kpc.

Do najczęściej spotykanych w praktyce przyczyn zmiany prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku należą: przedstawienie testamentu nieujawnionego w trakcie postępowania, wykrycie okoliczności uzasadniających nieważność testamentu przyjętego za podstawę dziedziczenia oraz zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nieznanego uczestnikom lub przez nich zatajonego (np. pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy).

Prawomocne - wydane na podstawie art. 679 - postanowienie zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest także orzeczeniem stwierdzającym nabycie spadku, a zatem może ono ulec kolejnej zmianie w trybie tym przepisem przewidzianym.



Oceń 5,00 / 1

Kuchnia Anny Jurksztowicz: surówka z kapusty

 
 

Zobacz także

 
 

Podobne w temacie Prawo spadkowe

Skomentuj Uchylenie lub zmiana orzeczenia o stwierdzeniu...

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Uchylenie lub zmiana orzeczenia o stwierdzeniu...

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl