szukaj

Jak napisać umowę darowizny?

Chcesz przekazać komuś wartościową rzecz? Dowiedz się, jak napisać wzór darowizy!

Podarować można wszystko:

 • nieruchomości (dom, mieszkanie działka),
 • ruchomości (biżuteria, samochód, dzieła sztuki),
 • pieniądze,
 • prawa (np. prawo wieczystego użytkowania, własnościowe prawo do lokalu).
Darowizną może być także np. umorzenie długu, ale tylko wtedy, gdy darczyńca nie zażądał czegoś w zamian. Od rodzaju darowizny zależy, jaką umowę powinnaś sporządzić. Jeśli chcesz obdarować kogoś nieruchomością (np. mieszkaniem), to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Przy jej sporządzeniu musisz przedstawić notariuszowi dowód (np. akt notarialny kupna-sprzedaży domu i odpis z księgi wieczystej), że jesteś właścicielką rzeczy, którą darowujesz. Gdy przekazujesz w formie darowizny rzeczy ruchome (np. auto), sama możesz sporządzić umowę (wzór zamieszczamy niżej).

Uwaga!
Ustna umowa darowizny też jest ważna.
Zgodnie z przepisami prawa stanie się ona obowiązująca, jeśli darowizna zostanie faktycznie wykonana, czyli np. przekażesz bliskiej osobie rzecz, którą jej obiecałaś.

O fakcie darowizny należy powiadomić urząd skarbowy. Jeżeli jest to nieruchomość, musi to zrobić notariusz, który sporządza akt notarialny darowizny. W każdym innym wypadku obowiązek ten spoczywa na osobie obdarowanej.
Darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy powstał obowiązek podatkowy. Jest to dzień podpisania umowy przed notariuszem, a gdy umowa ma inną formę niż akt notarialny, dzień wręczenia rzeczy.

Uwaga!
W wypadku darowizny pieniężnej, datą przekazania jest data stempla pocztowego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym. W celu zgłoszenia darowizny należy wypełnić druk SD-Z2. Znajdziesz go w internecie na stronie Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl. Ponadto należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że osoba, która darowuje nieruchomość, miała to niej tytuł prawny,
 • umowę darowizny i dowód wpłaty pieniędzy.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

 • Dane stron umowy - na wstępie umowy należy podać dane osób, które ją zawierają (imiona, nazwiska, adresy oraz numery i serie dowodów osobistych).
 • Sposób przekazania darowizny - w umowie musi się znaleźć zapis, że rzecz zostaje przekazana nieodpłatnie a obdarowany darowiznę przyjął.
 • Odniesienie do kodeksu cywilnego - wskazane sformułowanie oznacza, że w razie jakichś spraw spornych, będą one wyjaśniane w oparciu o przepisy o darowiznach zawarte w kodeksie cywilnym.
 • Przedmiot darowizny - trzeba dokładnie opisać przedmiot, jaki przekazujemy w darowiźnie – podajemy wszystkie jego dane.
 • Wartość darowizny - należy podać, jaka jest wartość przekazywanej darowizny. Takiej informacji wymaga urząd skarbowy, nawet wówczas, gdy dotyczy to osób zwolnionych z podatku.
 • Podpisy - obie strony umowy – darczyńca i osoba obdarowana – muszą ją podpisać własnoręcznie.

Zobacz, jak napisać umowę darowizny!


1 2 2


oceń artykuł ocena
głos (1)

W numerze