Polki.pl
kom. (3)

Intercyza

Intercyza jest to nazwa przedmałżeńskiej umowy majątkowej (przy czym słowo przedmałżeńska jest błędnie stosowane, intercyzę bowiem można podpisać także w trakcie trwania małżeństwa.

Umowa taka może, ale nie musi, poprzedzać zawarcie małżeństwa. Powszechnie się uważa, że istnieje jeden rodzaj intercyzy – taki, który ustanawia całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. Jest to błędne mniemanie, którego korzenie sięgają zapewne sporów gwiazd hollywoodzkich. Intercyza bowiem, może zarówno ograniczyć zakres wspólnoty majątkowej jak i go poszerzyć. W niniejszym artykule omówię pokrótce możliwości w tym zakresie oraz formę jaką intercyza powinna przybrać.

Zasady ogólne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że można zawrzeć następujące typy umowy przedmałżeńskiej:
 • umowa rozszerzająca wspólność majątkową
 • umowa ograniczająca wspólność majątkową
 • umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową
 • umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków
Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Rygor nieważności oznacza, że nie dochowanie formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością intercyzy.

W trakcie trwania małżeństwa można zmieniać albo znieść umowę majątkową. Zniesienie intercyzy (bez rozwodu) skutkuje powstaniem ustawowej wspólności majątkowej, o której mowa była w jednym z poprzednich artykułów.

Intercyza

Rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej


Jeśli zawrzemy małżeństwo bez intercyzy, powstanie tzw. wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania owej wspólności (czyli od momentu jej ustanowienia). Czyli małżonkowie stają się współwłaścicielami tych przedmiotów majątkowych. Jak wspomniałem w poprzednim artykule na ten temat, wspólność nie obejmuje tzw. majątku osobistego każdego ze współmałżonków. Rozróżnienie to jest istotne z dwóch powodów:
 • Małżonek samodzielnie zarządza majątkiem osobistym.
 • W razie zaciągnięcia samodzielnie przez jednego z małżonków długu, drugi małżonek nie będzie odpowiadał swoim majątkiem osobistym, jeśli nie wyraził zgody na pożyczkę.
Ograniczenie wspólności majątkowej

Może się zdarzyć, że małżonkowie z jakichś przyczyn chcą ograniczyć zakres majątku wspólnego. W takim wypadku w umowie przedmałżeńskiej wskazuje się dodatkowe kategorie przedmiotów majątkowych, które nie będą objęte wspólnością majątkową. Tutaj prawo nie stawia żadnych przeszkód w wyłączaniu poszczególnych grup.

Ograniczenie wspólności polega na tym, że w umowie wskazuje się, która część majątku wspólnego będzie stanowiła majątek osobisty małżonków.

Przykład: Małżonkowie mogą postanowić, że dochód z akcji (dywidenda) albo dochód z lokaty (odsetki) będą stanowiły majątek osobisty małżonka, który posiada daną lokatę czy dane akcje.

Rozszerzenie wspólności majątkowej

W przypadku, gdyby małżonkowie chcieli rozszerzyć wspólność majątkową na majątki osobiste, ustawodawca zakazuje pewnych działań. Otóż małżonkowie nie mogą rozszerzyć wspólności majątkowej na:
 1. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
 2. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 3. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 
 4. wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 5. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Przykład: Można w umowie przedmałżeńskiej rozszerzyć wspólność majątkową na prawa autorskie. Czyli Jan podpisuje umowę przedmałżeńską z Moniką, zawierają ślub, Jan pisze książkę. W wypadku braku umowy przedmałżeńskiej prawa autorskie przypadałyby tylko Janowi. Jeśli jednak w umowie przedmałżeńskiej wspólność zostanie rozszerzona, wtedy prawa autorskie przypadną Janowi i Monice.

Nie można rozszerzyć wspólności tylko na te kategorie przedmiotów majątkowych, które ze swojej natury mogą przypadać tylko jednej osobie.

Ważne:
Jeśli przed rozszerzeniem wspólności, jeden z małżonków zaciągnął dług bez zgody drugiego (bądź zaciągnął ten dług przed ślubem poprzedzonym podpisaniem umowy) a następnie wspólność majątkowa została rozszerzona na wszystkie dozwolone kategorie przedmiotów majątkowych, wtedy wierzyciel i tak będzie mógł się domagać zaspokojenia swojej wierzytelności z tej części majątku, która bez rozszerzenia wspólności stanowiłaby część majątku osobistego zadłużonego małżonka.

Przykład:
Najpierw warto przypomnieć o zasadzie, że za długi, które zaciągnął jeden z małżonków bez zgody drugiego a także za długi zaciągnięte przed ślubem, odpowiada tylko ten małżonek swoim majątkiem osobistym, który zaciągnął te zobowiązania. Jeśli więc Jan zadłużył się na 300 000 zł, następnie wziął ślub, potem zaś napisał książkę i po jej napisaniu rozszerzył wspólność majątkową na prawa autorskie, to jego wierzyciel i tak będzie mógł żądać zaspokojenia z tych praw autorskich, mimo że teoretycznie stanowią część majątku wspólnego!

Rozdzielność majątkowa oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków


Rozdzielność majątkowa

Jest to najbardziej znana forma intercyzy. Przyszli lub obecni małżonkowie na podstawie umowy dokonują całkowitego rozdzielenia majątków. W takim wypadku nie ma już majątku wspólnego i każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jest to specyficzny rodzaj umowy. Podczas trwania tego typu rozdzielności każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Jednak kiedy rozdzielność ustaje (np. orzeczenie rozwodu), stosuje się specyficzne metody „wyrównania” majątków.

Dorobkiem jest wzrost wartości majątku po zawarciu umowy majątkowej. Przy obliczania dorobku, jeśli umowa nie stanowi inaczej, pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy oraz:
 1. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę
 2. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 3. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 4. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności
 5. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy oraz przedmioty nabyte w zamian za wyżej wymienione.
Dolicza się natomiast do dorobku wartość:
 1. darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
 2. usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
 3. nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Przykład:
Wbrew pozorom obliczanie dorobku jest proste. Wyjaśnijmy to na podstawie kilku wariantów:

WARIANT 1

Majątek Jana w chwili zawierania małżeństwa był wart 200 000 zł, majątek Moniki był wart 300 000 zł.

W chwili ustania rozdzielności majątek Jana był wart 300 000 zł (zwiększył się o 100 000 zł), Moniki zaś był wart 600 000 zł (zwiększył się o 300 000 zł).

Jan może zażądać wyrównania dorobków. W takim wypadku żeby dorobki były równe, musiałyby wynieść po 200 000 zł (obliczamy to dodając dorobek Jana do dorobku Moniki i dzieląc na dwa: (100 000 + 300 000) / 2 = 400 000 / 2 = 200 000 zł).

Jan może żądać wyrównania dorobku czyli zapłacenia mu przez Monikę 100 000 zł (odejmujemy od tego, ile powinien wynieść dorobek, dorobek Jana: 200 000 – 100 000 = 100 000).

Uwaga: Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia wyrównania dorobku. Jeśli np. Monika inwestowała w wydatki domowe znacznie większe sumy niż Jan, może żądać zmniejszenia wyrównania dorobków.

Wariant 2

Obliczanie dorobku musi brać pod uwagę wszystkie zastrzeżenia. Czyli jeśli np. znaczną część dorobku Moniki stanowią prawa autorskie (250 000 zł z łącznego dorobku 300 000 zł) to de facto, przy braku odpowiednich zastrzeżeń w umowie przedmałżeńskiej, jej dorobek wyniesie nie 300 000 zł a 50 000 zł i wtedy ona będzie mogła żądać wyrównania dorobku! W takim wypadku Jan może oczywiście powołać się na ważne powody (prawa autorskie) i żądać zmniejszenia wyrównania dorobku.

Wyrównanie dorobku po śmierci małżonka

Prawo reguluje to w bardzo prosty sposób:

§ 1. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.
§ 2. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Michał JezierskiOceń 5,00 / 1

Jak spędzić Dzień Dziecka? W kinie na "Angry Birds"

 
 

Zobacz także

 
 

Podobne w temacie Prawo rodzinne

Skomentuj Intercyza

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Intercyza

 • Rozwód - jak rozstać się z godnością?Prawo rodzinneRozwód - jak rozstać się z godnością?Gdy małżeństwo podejmuje trudną decyzję o rozstaniu, drogi są dwie – separacja lub rozwód, każde niosące za sobą inne konsekwencje. Wcześniejsze kłótnie, sprzeczki i wzajemny żal sprawiają jednak, że...więcej »
 • Rozwód KościelnyPrawo rodzinneRozwód KościelnyW Katolicyzmie rozwód, tzn. rozwiązanie węzła małżeńskiego jest możliwy tylko w jednej, specyficznej sytuacji. Doktryna religijna zakłada, że związek małżeński ze swej natury ma być trwały i nierozerwalny, tak...więcej »
 • RozwódPrawo rodzinneRozwódRozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód jest najpopularniejszą formą ustania małżeństwa w trybie orzeczenia sądowego.więcej »
 • Rozwód w prawie polskimPrawo rodzinneRozwód w prawie polskimZawierając związek małżeński każdy ma nadzieję, że z poślubioną osobą spędzi całe swoje życie. Aby jednak było to możliwe konieczne jest poświęcenie ze strony obydwu małżonków. Czasami niestety któreś z...więcej »
 • Kiedy rozwód nie jest możliwy?Prawo rodzinneKiedy rozwód nie jest możliwy?Prawo rozwodowe dopuszcza możliwość orzeczenia rozwodu tyko i wyłącznie, jeżeli wystąpią określone okoliczności faktyczne, a więc wówczas, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego w wielu...więcej »
 • SeparacjaPrawo rodzinneSeparacjaWiele rozwodów poprzedza okres długiej faktycznej separacji małżonków. Zdarzają się jednak i takie związki, które pomimo zerwania wzajemnych więzi nie są gotowe na orzeczenie rozwodu, a jednocześnie chciałby...więcej »
 • RozwódPrawo rodzinneRozwódOrzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie), a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki...więcej »
 • Wspólność majątkowa małżonkówPrawo rodzinneWspólność majątkowa małżonkówZ dniem zawarcia ślubu małżonkowie wiążą się również w istotny sposób pod względem majątkowym. Przedmioty majątkowe nabyte przez jednego lub obu małżonków w czasie trwania związku tworzą ich majątek wspólny....więcej »
 • Nowe zasady rozwodu międzynarodowegoPrawo rodzinneNowe zasady rozwodu międzynarodowegoBy w trakcie rozwodu nie zgubić się w gąszczu przepisów, warto wynająć dobrego prawnika i zaznajomić się za w czasu z przepisami. Podpowiadamy jak sprawnie uzyskać rozwód poza granicami naszego kraju.więcej »
 • Jak uchronić sie przed długami małżonka?Prawo rodzinneJak uchronić sie przed długami małżonka?Problemy finansowe to jedn z czynników, który spędza sen z powiek. Często zdarzają się sytuację, gdzie o długach męża dowiadujemy się, gdy nabierają już niebotycznych rozmiarów lub w trakcie rozwodu. Jak sobie z...więcej »
 • Alkoholizm a unieważnienie ślubu kościelnegoPrawo rodzinneAlkoholizm a unieważnienie ślubu kościelnegoZawierając małżeństwo każdemu wydaje się, że doskonale zna swoją drugą połówkę. Czasami jednak zdarza się tak, że świeżo poślubiony mąż lub żona po pewnym czasie od zawarcia małżeństwa ujawnia nieznane...więcej »
 • Opieka naprzemienna po rozwodziePrawo rodzinneOpieka naprzemienna po rozwodzieRozwód to stresujące wydarzenie w życiu rodziny, które najbardziej dotyka bezstronne w sporze dzieci. Dzieci kochają rodziców bezwarunkowo i nie chcą wybierać jednego z nich i naturalnie potrzebują zarówno matki jak i...więcej »
 • Małżeńskie ustroje majątkowePrawo rodzinneMałżeńskie ustroje majątkoweZgodnie z obecnym stanem prawnym, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Jest to jednak zasada generalna, gdyż ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia umownego ustroju...więcej »
 • Mediacja rozwodowaPrawo rodzinneMediacja rozwodowaRozwód, choć trudny dla każdej ze stron wymaga wzajemnego porozumienia. Często oproszony negatywnymi emocjami i wzajemnym żalem nie ułatwia przedstawienia oczekiwań. Dlatego warto skorzystać z mediatora.więcej »
 • Zobacz podobne do Intercyzawięcej podobnych
Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl